Agjërimi i Muhamedit (Paqja dhe Bekimet e Allahut qofshin mbi të!) në Ramazan

By |2024-02-23T23:58:46+04:00February 23rd, 2024|Categories: Agjërimi|

Agjërimi i Muhamedit (Paqja dhe Bekimet e Allahut qofshin mbi të!) në Ramazan   Autorë:  Selim ibën Ijd el Hilali dhe Ali Hasen Ali Abdulhamid Përktheu: Unejs Shuajb Murati Recensoi dhe korrektoi: Bledar Albani “Muaji i Ramazanit në të cilin u zbrit Kurani: udhëzim për njerëzimin, provë e qartë për udhëheqje dhe kriteri (dallues i të [...]

TEUHIDI EL-ESMAI UES-SIFAT

By |2024-02-15T20:21:52+04:00February 15th, 2024|Categories: Besim, Besimi Selefeve, Shtyllat e Besimit|

TEUHIDI EL-ESMAI UES-SIFAT - Njësimi i Allahut në Emrat dhe Cilësitë e Tij   Autor: Muhamed ibën Ibrahim El-Hamd Përktheu: Bledar Albani   Parathënie Falënderimi i takon vetëm Allahut. Vetëm Atë falenderojmë, Atij i kërkojmë Ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I kërkojmë mbrojtje Allahut prej të keqes së veteve (shpirtrave) tona dhe prej të [...]

Kurimi i zemrës së sëmurë nga pushtimi i vetvetes

By |2024-02-07T21:11:22+04:00February 7th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Kurimi i zemrës së sëmurë nga pushtimi i vetvetes   Nga libri: Ndihma e nevojtarit kundër kurtheve të djallit 0 Igathetu el Lehefan Fi Mesajidi es Shejtan Autor: Shemsudin Ebu Abdullah Muhamed ibën Kajim el Xheuzije (691-751 H. / 1292-1350) Përktheu: Bledar Albani   Ky kapitull është si bazë dhe themel për kapitujt që do të vijnë më pas, sepse të gjitha sëmundjet [...]

Shenjat e sëmundjes së zemrës dhe shenjat e shëndetit të saj

By |2024-02-07T21:07:47+04:00February 7th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Shenjat e sëmundjes së zemrës dhe shenjat e shëndetit të saj   Nga libri: Ndihma e nevojtarit kundër kurtheve të djallit 0 Igathetu el Lehefan Fi Mesajidi es Shejtan Autor: Shemsudin Ebu Abdullah Muhamed ibën Kajim el Xheuzije (691-751 H. / 1292-1350) Përktheu: Bledar Albani Secili nga organet e trupit është krijuar për funksione të posaçme që lidhen me të, dhe ai organ [...]

Pastrimi i zemrës nga nyjëzat dhe papastërtitë e saj

By |2024-02-07T21:07:00+04:00February 7th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Pastrimi i zemrës nga nyjëzat dhe papastërtitë e saj   Nga libri: Ndihma e nevojtarit kundër kurtheve të djallit 0 Igathetu el Lehefan Fi Mesajidi es Shejtan Autor: Shemsudin Ebu Abdullah Muhamed ibën Kajim el Xheuzije (691-751 H. / 1292-1350) Përktheu: Bledar Albani Kjo temë, megjithëse mund të hyjë në temën paraardhëse, siç e sqaruam se kultivimi i zemrës nuk mund të arrihet [...]

Kultivimi i Zemrës

By |2024-02-07T21:00:37+04:00February 7th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Kultivimi i Zemrës   Nga libri: Ndihma e nevojtarit kundër kurtheve të djallit 0 Igathetu el Lehefan Fi Mesajidi es Shejtan Autor: Shemsudin Ebu Abdullah Muhamed ibën Kajim el Xheuzije (691-751 H. / 1292-1350) Përktheu: Bledar Albani   Kultivimi në kuptimin gjuhësor është zvillimi dhe rritja e trupit të diçkaje dhe plotësimi e pjekja e saj. Ndaj thuhet: “u kultivua diçka”, kur ajo [...]

Kurani Fisnik i përmban ilaçet e Zemrës

By |2024-02-07T21:02:31+04:00February 7th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Kurani Fisnik i përmban ilaçet e Zemrës dhe kurat për të gjitha sëmundjet e saj   Nga libri: Ndihma e nevojtarit kundër kurtheve të djallit 0 Igathetu el Lehefan Fi Mesajidi es Shejtan Autor: Shemsudin Ebu Abdullah Muhamed ibën Kajim el Xheuzije (691-751 H. / 1292-1350) Përktheu: Bledar Albani Allahu i Madhëruar thotë: ﴿يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء [...]

Nuk ka lumturi për zemrën dhe as kënaqësi e rregullim vetëm nëse…

By |2024-02-07T20:55:50+04:00February 7th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Nuk ka lumturi për zemrën dhe as kënaqësi e rregullim vetëm duke qenë se Zoti i saj dhe Krijuesi i saj, vetëm Ai të jetë i Adhuruari i saj, pikësynimi i asaj që ajo kërkon dhe më i dashur për të se çdo gjë tjetër   Nga libri: Ndihma e nevojtarit kundër kurtheve të djallit 0 Igathetu el [...]

Jeta e zemrës dhe drita e saj janë esenca e çdo të mire

By |2024-02-07T20:50:51+04:00February 7th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Jeta e zemrës dhe drita e saj janë esenca e çdo të mire në të, ndërsa vdekja dhe errësira e saj janë esenca e çdo të keqeje dhe çrregullimi në të   Nga libri: Ndihma e nevojtarit kundër kurtheve të djallit 0 Igathetu el Lehefan Fi Mesajidi es Shejtan Autor: Shemsudin Ebu Abdullah Muhamed ibën Kajim el Xheuzije (691-751 H. / 1292-1350) [...]

Ekzistimi i pamohueshëm i sëmundjes së Zemrës

By |2024-02-07T18:19:28+04:00February 7th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Ekzistimi i pamohueshëm i sëmundjes së Zemrës   Nga libri: Ndihma e nevojtarit kundër kurtheve të djallit 0 Igathetu el Lehefan Fi Mesajidi es Shejtan Autor: Shemsudin Ebu Abdullah Muhamed ibën Kajim el Xheuzije (691-751 H. / 1292-1350) Përktheu: Bledar Albani Allahu i Lartësuar, për hipokritët thotë: "في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً" “Në zemrat e tyre ka sëmundje (dyshimi dhe hipokrizie) [...]

Zemra e shëndoshë, Zemra e sëmurë dhe Zemra e vdekur

By |2024-02-05T18:19:07+04:00February 5th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Zemra e shëndoshë, Zemra e sëmurë dhe Zemra e vdekur   Nga libri: Ndihma e nevojtarit kundër kurtheve të djallit 0 Igathetu el Lehefan Fi Mesajidi es Shejtan Autor: Shemsudin Ebu Abdullah Muhamed ibën Kajim el Xheuzije (691-751 H. / 1292-1350) Përktheu: Bledar Albani   Përderisa zemrat cilësohen me jetë dhe me të kundërtën e [...]

LIDHJA E MORALIT ME BINDJEN DHE BESIMIN

By |2024-02-03T19:08:09+04:00February 3rd, 2024|Categories: Besimi Selefeve, Pastrimi Shpirtit|

LIDHJA E MORALIT ME BINDJEN DHE BESIMIN Autor: SULEJMAN IBEN SALIH EL GASN Përktheu: BLEDAR  ALBANI FJALA   E   PËRKTHYESIT Islami! Kjo fe madhështore. Feja të cilën Allahu i Lartësuar e ka zgjedhur për robët e Tij. Feja e Allahut të Madhëruar. Po, Feja e Allahut sepse Ai është Krijuesi dhe Sistemuesi i çdo gjëje me drejtësinë [...]

Zemra, fjala dhe puna e saj

By |2024-02-03T19:04:53+04:00February 3rd, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Zemra, fjala dhe puna e saj   Shkëputur nga parathënia e librit "Et Tuhfetu el Irakije", e Ibën Tejmijes, ndërsa parathënia është e Jahja ibën Muhamed el Hunejdi, profesor në degën e Akides, në Ebha (Arabi Saudite) Përktheu: Bledar Albani   Zemra, në kuptimin gjuhësor është “Organi qendror i sistemit të qarkullimit të gjakut te njeriu dhe te kafshët, [...]

LIBRAT E NXËNËSIT TË DIJES

By |2024-01-31T17:20:03+04:00January 31st, 2024|Categories: Dituria|

LIBRAT E NXËNËSIT TË DIJES   Nga libri: Version i shkurtuar i librit “LIBRI I DIJES” Autor: Dijetari i madh Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Bledar Albani   Në fillim të këtij kapitulli duhet patjetër që të sqarojmë disa çështje të rëndësishme për nxënësin e dijes. Ato çështje janë: Si të sillemi me librin? Sjellja [...]

RRUGET E MARRJES SË DIJES

By |2024-01-31T15:18:10+04:00January 31st, 2024|Categories: Dituria|

RRUGET E MARRJES SË DIJES DHE DISA GABIME NGA TË CILAT DUHET PASUR KUJDES   Nga libri: Version i shkurtuar i librit “LIBRI I DIJES” Autor: Dijetari i madh Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Bledar Albani   Rrugët e marrjes së dijes   Është mëse e ditur se kur njeriu synon të arrijë në një [...]

EDUKATA E NXENESIT TE DIJES

By |2024-01-31T15:09:59+04:00January 31st, 2024|Categories: Dituria|

EDUKATA E NXENESIT TE DIJES DHE SHKAQET NDIHMUESE PER MARRJEN E DIJES   Nga libri: Version i shkurtuar i librit “LIBRI I DIJES” Autor: Dijetari i madh Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Bledar Albani   Edukata e nxënësit të dijes   Nxënësi i dijes duhet patjetër që të mvishet me disa morale dhe edukata, prej [...]

DIJA; VLERA E SAJ DHE GJYKIMI PËR KËRKIMIN E SAJ

By |2024-01-31T15:00:45+04:00January 31st, 2024|Categories: Dituria|

DIJA; VLERA E SAJ DHE GJYKIMI PËR KËRKIMIN E SAJ   Nga libri: Version i shkurtuar i librit "LIBRI I DIJES" Autor: Dijetari i madh Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Bledar Albani Përkufizimi i dijes Në kuptimin gjuhësor, dija është e kundërta e injorancës. Përkufizimi i saj mund të ishte kështu: [...]

PENDIMI I SINQERTË

By |2024-01-30T14:34:51+04:00January 26th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

DREJTIMI I SHPIRTIT NË RREGULLAT E PENDIMIT TË SINQERTË   Autor: Selim ibën Ijd el Hilali Përktheu: Bledar Albani Kapitulli i parë PENDIMI I SINQERTË Vëllezër të dashur! Allahu ju drejtoftë në të vërtetën! Dijeni se fjala En nasuh- i sinqertë, i pastër, është në formën sipërore, duke pasur qëllim zmadhimin dhe madhërimin, siç mund [...]

SURJA “EN NISA” – GRATË – Nr. 4

By |2024-01-26T18:26:37+04:00January 26th, 2024|Categories: Kurani Shqip|

SURJA EN NISA - GRATË (Surja 4, Medinase, 176 ajete) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit O njerëz! Ruajuni Zotit tuaj,[1] i Cili ju ka krijuar prej një njeriu (Ademit), pastaj prej atij krijoi bashkëshorten e tij[2] dhe prej atyre dyve përhapi shumë burra e gra. Ruajuni Allahut, me [...]

HADITHET E SAKTA TË “EL XHAMIU ES SAGIR” (3)

By |2024-01-05T23:09:44+04:00January 5th, 2024|Categories: Hadithe|

HADITHET E SAKTA TË “EL XHAMIU ES SAGIR” DHE SHTOJCA E TIJ (3) Autor: Muhamed Nasirudin el Albani Autori i “El Xhamiu es Sagir” – Përmbledhësi i Vogël – : Xhelaluddin es Sujuti Përktheu: Dr. Bledar Albani   “Ruajuni padrejtësisë, sepse padrejtësia është errësirë në ditën e Kiametit!” [Sahih] / (Ahmedi, Taberani në el Kebir, Bejhakiu në Shuab); nga [...]

HADITHET E SAKTA TË “EL XHAMIU ES SAGIR” (2)

By |2024-01-05T23:07:52+04:00January 5th, 2024|Categories: Hadithe|

HADITHET E SAKTA TË “EL XHAMIU ES SAGIR” DHE SHTOJCA E TIJ (2) Autor: Muhamed Nasirudin el Albani Autori i “El Xhamiu es Sagir” – Përmbledhësi i Vogël – : Xhelaluddin es Sujuti Përktheu: Dr. Bledar Albani   “Ebu Bekri dhe Umeri janë dy zotërinjtë e burrave të banorëve të xhenetit, prej të parëve dhe të fundit, duke përjashtuar [...]

HADITHET E SAKTA TË “EL XHAMIU ES SAGIR” (1)

By |2024-01-01T21:43:19+04:00December 26th, 2023|Categories: Hadithe|

HADITHET E SAKTA TË "EL XHAMIU ES SAGIR" DHE SHTOJCA E TIJ (1) Autor: Muhamed Nasirudin el Albani Autori i "El Xhamiu es Sagir" - Përmbledhësi i Vogël - : Xhelaluddin es Sujuti Përktheu: Dr. Bledar Albani   Hadithet që fillojnë me shkronjën Elif - në arabisht   "Do të shkoj te dera e Xhenetit [...]

 Abstraktimi i Monoteizmit

By |2024-01-13T17:06:47+04:00December 16th, 2023|Categories: Besim, Besimi Selefeve|

 Abstraktimi i Monoteizmit  - Adhurimi i Një Zoti të Vetëm ashtu si i takon Atij -   Titulli origjinal: Taxhrijd et Teuhid el Mufijd Autor: Taki ed Din Ahmed bin Ali el Makrizi (vdekur në vitin 854 Hixhri) Përktheu: Dr. Bledar Albani   Parathënia e autorit Filloj me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Falënderimi [...]

SURJA “EL MAIDE” – NR. 5

By |2023-11-24T21:04:43+04:00November 21st, 2023|Categories: Kurani Shqip|

SURJA EL MAIDE (Surja Nr. 5, Medinase, 120 ajete) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit O besimtarë[1]! Përmbushni marrëveshjet[2]! Ju është lejuar mishi i kafshëve[3], përveç atyre që ju lexohen (në këtë sure) dhe përveç gjahut derisa të jeni në Ihram.[4] Allahu vendos çfarë të dëshirojë.[5] O besimtarë! Mos [...]

NAMAZI I XHUMASË DHE VLERAT E SAJ

By |2023-11-09T21:31:31+04:00November 9th, 2023|Categories: Falja - Namazi|

NAMAZI I XHUMASË Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Muhamed Nasirudin Albani   Vlerat e ditës së xhuma Xhumaja (e premtja) është dita më e mirë e javës. Ebu Hurejra transmeton se Pejgamberi (a.s.) ka thënë: “Dita më e mirë [...]

Kurani, mrekullia e përhershme!

By |2023-11-07T11:11:23+04:00November 6th, 2023|Categories: Kuran, Shkencat e Kuranit|

Kurani, mrekullia e përhershme!   Nga libri: Njohuritë elementare në Shkencat e Kuranit Autor: Abdullah ibën Jusuf el Xhudej Përktheu: Dr. Bledar Albani   Në gjuhën arabe, Kuran është infinitive, domethënia e të cilit është: mbedhje, grumbullim. Dhe Kurani, të cilin Allahu i Lartësuar ia ka zbritur Muhamedit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi [...]

Pyetje-Pergjigje rreth çështjeve Familjare dhe Shoqërore (3)

By |2023-09-15T15:38:53+04:00September 15th, 2023|Categories: Rreth Familjes|

Pyetje-Pergjigje rreth çështjeve Familjare dhe Shoqërore (3)   (Pyetja Nr. 162) Valmir Asalamualajkum! Sapo lexova se ne Britanin e Madhe, mjeket kane bere transplantin e mitres. Mitra i eshte dhuruar motres nga motra. A lejohet ne Islam? A mund te konsiderohet zina, edhe pse ky organ eshte shkeputur tanime nga trupi i motres si donatore [...]

PAQJA DHE LUFTA NË ISLAM

By |2023-06-05T22:05:32+04:00June 5th, 2023|Categories: Xhihadi|

PAQJA DHE LUFTA NË ISLAM   Nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Muhamed Nasirudin Albani PAQJA NË ISLAM Paqja është një prej parimeve themelore, rrënjët e së cilës Islami i ka ngulitur në shpirtrat e muslimanëve, duke e bërë kështu [...]

PËRMENDJA E ALLAHUT (DHIKRI)

By |2023-06-05T21:48:08+04:00June 5th, 2023|Categories: Falja - Namazi, Hadith, Hadithe, Pastrimi Shpirtit|

PËRMENDJA E ALLAHUT (DHIKRI)   Nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Muhamed Nasirudin Albani   Gjithë fjalët falënderuese dhe lavdëruese i përkasin Allahut. Atij i takojnë cilësitë më të përsosura dhe emrat më të bukur. Dhikër quhet përkujtimi i Allahut [...]

RREGULLA QE LIDHEN ME MJEKESINE DHE TE SEMURIN

By |2023-12-01T12:35:43+04:00June 5th, 2023|Categories: Mjekësia|

RREGULLA QE LIDHEN ME MJEKESINE DHE TE SEMURIN   Nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Muhamed Nasirudin Albani   Rregullat e Sunetit gjatë sëmundjes   Ekzistojnë shumë hadithe që thonë se sëmundja i pastron veprat e këqija dhe fshin mëkatet. [...]

RREGULLAT E XHENAZEVE

By |2023-06-05T21:28:08+04:00June 5th, 2023|Categories: Xhenazeja|

RREGULLAT E XHENAZEVE   Nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Muhamed Nasirudin Albani   Meditimi rreth vdekjes dhe përgatitja për të me vepra të mira   Allahu dhe i Dërguari i Tij na nxisin për të medituar rreth vdekjes dhe [...]

DIVORCI DHE KUJDESTARIA E FEMIJES

By |2023-06-01T21:37:50+04:00June 1st, 2023|Categories: Familja|

DIVORCI DHE KUJDESTARIA E FEMIJES   Nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Muhamed Nasirudin Albani DIVORCI   Përkufizim Fjala “talak” (divorc) në gjuhën arabe rrjedh nga fjala “itlak” që ka kuptimin “liroj dikë”. Ndërsa në apektin teminologjik të legjislacionit islam, [...]

MARTESA DHE TE DREJTAT BASHKESHORTORE

By |2023-06-01T21:15:52+04:00June 1st, 2023|Categories: Familja|

MARTESA DHE TE DREJTAT BASHKESHORTORE   Nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Muhamed Nasirudin Albani   Martesa është një nga ligjet e Allahut (xh.sh.) për krijesat e Tij dhe gjithësinë. Ajo është e përgjthshme dhe e përhershme, në mënyrë të [...]

VESHMBATHJA

By |2023-06-01T20:26:28+04:00June 1st, 2023|Categories: Veshmbathjet|

VESHMBATHJA   Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Muhamed Nasirudin Albani   Veshmbathja është një prej mirësive me të cilën Allahu (xh.sh) i ka bekuar njerëzit. Allahu i Madhëruar thotë në Kuran:   يَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا [...]

USHQIMET

By |2023-06-01T20:06:58+04:00June 1st, 2023|Categories: Ushqimet|

USHQIMET   Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Muhamed Nasirudin Albani   Ushqimet sigurojnë jetesën e njeriut. Allahu i Lartësuar thotë në Kuran: قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ “Thuaj: “Në atë që më [...]

ORTAKËRIA

By |2023-06-01T19:08:29+04:00June 1st, 2023|Categories: Ekonomia|

ORTAKËRIA Nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Muhamed Nasirudin Albani   Sherika (Ortakëria) do të thotë përzierje dhe juristët e përkufizojnë si një kontratë mes dy ortakëve në kapital dhe fitim[1]. Ligjshmëria e saj Ajo është legjitime me Kuran, me [...]

MARRËDHËNIET EKONOMIKE

By |2023-06-01T18:59:35+04:00June 1st, 2023|Categories: Ekonomia|

MARRËDHËNIET EKONOMIKE Nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Muhamed Nasirudin Albani SHITBLERJA   Kërkimi i furnizimit herët në mëngjes Tirmidhiu transmeton nga Sahr El Gamidi se Profeti (a.s.) ka thënë : “O Allah, jepi begati ymetit tim në punën herët në [...]

SADAKAJA VULLNETARE

By |2023-05-14T16:32:15+04:00May 14th, 2023|Categories: Zekati|

SADAKAJA VULLNETARE   Nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Muhamed Nasirudin Albani   Islami bën thirrje për individin të shpenzojë lirshëm në rrugët që e kënaqin zemrën e atij që dhuron dhe thërret për bujari, mirësi, adhurim dhe bindje ndaj [...]

Kapitulli i Zekatit

By |2023-05-14T16:31:46+04:00May 14th, 2023|Categories: Zekati|

Kapitulli i Zekatit   Nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Muhamed Nasirudin Albani Ligjshmëria e Zekatit يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ)تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ [...]

Kapitulli i Agjërimit

By |2023-05-14T15:17:50+04:00May 14th, 2023|Categories: Agjërimi|

Kapitulli i Agjërimit   Nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Muhamed Nasirudin Albani AGJËRIMI (ES-SIJAM) Sijam në përgjithësi do të thotë “të ndalohesh nga diçka”. Për shembull, një ajet kuranor thotë: “Unë i kam dhënë besën Allahut të mëshirshëm të [...]

NAMAZI I TERAVIVE

By |2023-05-10T19:41:16+04:00May 10th, 2023|Categories: Agjërimi, Falja - Namazi|

NAMAZI I TERAVIVE   Autor: Muhamed Nasirudin el Albani Përktheu: Dr. Bledar Albani بسم الله الرحمن الرحيم Falënderimi i takon Allahut, i Cili ka bërë provë për dashurinë e Tij pasimin e shembullit të të Dërguarit të Tij. I Madhërishmi thotë: "Thuaj: “Nëse e doni Allahun, atëherë më pasoni mua, që t'ju dojë Allahu dhe [...]

Kapitulli i Namazit

By |2023-05-10T19:06:03+04:00May 10th, 2023|Categories: Falja - Namazi|

Kapitulli i Namazit   Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Muhamed Nasirudin Albani Namazi Namazi është një lloj adhurimi i cili përbëhet nga fjalë dhe veprime të veçanta. Ai fillon ne lartësimin e emrit të Allahut, tekbirin fillestar (thënien [...]

Mes’hu mbi Meste

By |2023-05-09T20:00:45+04:00May 9th, 2023|Categories: Pastërtia|

Studime dhe fetva në lidhje me Mes'hun mbi Meste   Shkëputur nga broshura me titull "Buhuthun ue Fetaua fil Mes'hi alel Khufejn" E shejhut dhe dijetarit te madh Muhamed ibën Salih el Uthejmin Përktheu Shuajb Rexha Ebu Duxhanah - Së pari, studime në lidhje me dhënien mes'h. Këto janë disa studime (të shkurtra) në lidhje [...]

TEJEMUMI

By |2023-05-09T19:47:34+04:00May 9th, 2023|Categories: Pastërtia|

TEJEMUMI   Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Muhamed Nasirudin Albani Përkufizimi i tij  Nga ana etimologjike tejemum do të thotë “qëllim, synim”. Në legjislacionin islam, ai i referohet “të synuarit apo të kërkuarit e dheut nga ana e njeriut për [...]

Veprime që i përshtaten natyrës njerëzore

By |2023-05-09T19:42:16+04:00May 9th, 2023|Categories: Pastërtia|

Veprime që i përshtaten natyrës njerëzore   Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Muhamed Nasirudin Albani Allahu ka përcaktuar disa veprime, që kanë qenë traditë e të dërguarve të Tij e ne jemi urdhëruar që t’i ndjekim ata. Veprime [...]

Menstruacionet dhe rregullat që lidhen me to

By |2023-05-09T19:38:37+04:00May 9th, 2023|Categories: Pastërtia|

Menstruacionet dhe rregullat që lidhen me to   Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Muhamed Nasirudin Albani Në arabisht, fjala hajz, do të thotë “rrjedhje”. Këtu, kjo fjalë i referohet rrjedhjes së gjakut gjatë menstruacioneve (gjendje shëndetësore e gruas) dhe jo [...]

LARJA E PLOTË E TRUPIT (GUSLI)

By |2023-05-09T19:18:00+04:00May 9th, 2023|Categories: Pastërtia|

LARJA E PLOTË E TRUPIT (GUSLI)   Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Muhamed Nasirudin Albani Gusli është larja e të gjithë trupit me ujë. Allahu thotë në Kuran: وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا “Nëse jeni xhunub, atëherë pastrohuni” (El Maide, [...]

Go to Top