Kurimi i zemrës së sëmurë nga djalli

By |2024-03-05T21:33:29+04:00March 5th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Kurimi i zemrës së sëmurë nga djalli   Nga libri: Ndihma e nevojtarit kundër kurtheve të djallit - Igathetu el Lehefan Fi Mesajidi esh Shejtan Autor: Shemsudin Ebu Abdullah Muhamed ibën Kajim el Xheuzije (691-751 H. / 1292-1350) Përktheu: Bledar Albani Kapitulli i Dymbëdhjetë Ky është një nga kapitujt më të rëndësishëm të librit dhe me dobinë më të madhe. Asketët bashkëkohor [...]

Kurimi i zemrës së sëmurë nga pushtimi i vetvetes

By |2024-03-05T21:34:04+04:00February 7th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Kurimi i zemrës së sëmurë nga pushtimi i vetvetes   Nga libri: Ndihma e nevojtarit kundër kurtheve të djallit - Igathetu el Lehefan Fi Mesajidi es Shejtan Autor: Shemsudin Ebu Abdullah Muhamed ibën Kajim el Xheuzije (691-751 H. / 1292-1350) Përktheu: Bledar Albani   Ky kapitull është si bazë dhe themel për kapitujt që do të vijnë më pas, sepse të gjitha [...]

Shenjat e sëmundjes së zemrës dhe shenjat e shëndetit të saj

By |2024-03-05T21:34:28+04:00February 7th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Shenjat e sëmundjes së zemrës dhe shenjat e shëndetit të saj   Nga libri: Ndihma e nevojtarit kundër kurtheve të djallit - Igathetu el Lehefan Fi Mesajidi es Shejtan Autor: Shemsudin Ebu Abdullah Muhamed ibën Kajim el Xheuzije (691-751 H. / 1292-1350) Përktheu: Bledar Albani Secili nga organet e trupit është krijuar për funksione të posaçme që lidhen me të, dhe ai [...]

Pastrimi i zemrës nga nyjëzat dhe papastërtitë e saj

By |2024-03-05T21:35:02+04:00February 7th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Pastrimi i zemrës nga nyjëzat dhe papastërtitë e saj   Nga libri: Ndihma e nevojtarit kundër kurtheve të djallit - Igathetu el Lehefan Fi Mesajidi es Shejtan Autor: Shemsudin Ebu Abdullah Muhamed ibën Kajim el Xheuzije (691-751 H. / 1292-1350) Përktheu: Bledar Albani Kjo temë, megjithëse mund të hyjë në temën paraardhëse, siç e sqaruam se kultivimi i zemrës nuk mund të [...]

Kultivimi i Zemrës

By |2024-03-05T21:35:06+04:00February 7th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Kultivimi i Zemrës   Nga libri: Ndihma e nevojtarit kundër kurtheve të djallit - Igathetu el Lehefan Fi Mesajidi es Shejtan Autor: Shemsudin Ebu Abdullah Muhamed ibën Kajim el Xheuzije (691-751 H. / 1292-1350) Përktheu: Bledar Albani   Kultivimi në kuptimin gjuhësor është zvillimi dhe rritja e trupit të diçkaje dhe plotësimi e pjekja e saj. Ndaj thuhet: “u kultivua diçka”, kur [...]

Kurani Fisnik i përmban ilaçet e Zemrës

By |2024-03-05T21:35:52+04:00February 7th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Kurani Fisnik i përmban ilaçet e Zemrës dhe kurat për të gjitha sëmundjet e saj   Nga libri: Ndihma e nevojtarit kundër kurtheve të djallit - Igathetu el Lehefan Fi Mesajidi es Shejtan Autor: Shemsudin Ebu Abdullah Muhamed ibën Kajim el Xheuzije (691-751 H. / 1292-1350) Përktheu: Bledar Albani Allahu i Madhëruar thotë: ﴿يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و [...]

Nuk ka lumturi për zemrën dhe as kënaqësi e rregullim vetëm nëse…

By |2024-03-05T21:35:57+04:00February 7th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Nuk ka lumturi për zemrën dhe as kënaqësi e rregullim vetëm duke qenë se Zoti i saj dhe Krijuesi i saj, vetëm Ai të jetë i Adhuruari i saj, pikësynimi i asaj që ajo kërkon dhe më i dashur për të se çdo gjë tjetër   Nga libri: Ndihma e nevojtarit kundër kurtheve të djallit - Igathetu [...]

Jeta e zemrës dhe drita e saj janë esenca e çdo të mire

By |2024-03-05T21:36:02+04:00February 7th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Jeta e zemrës dhe drita e saj janë esenca e çdo të mire në të, ndërsa vdekja dhe errësira e saj janë esenca e çdo të keqeje dhe çrregullimi në të   Nga libri: Ndihma e nevojtarit kundër kurtheve të djallit - Igathetu el Lehefan Fi Mesajidi es Shejtan Autor: Shemsudin Ebu Abdullah Muhamed ibën Kajim el Xheuzije (691-751 H. / [...]

Ekzistimi i pamohueshëm i sëmundjes së Zemrës

By |2024-03-05T21:36:05+04:00February 7th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Ekzistimi i pamohueshëm i sëmundjes së Zemrës   Nga libri: Ndihma e nevojtarit kundër kurtheve të djallit - Igathetu el Lehefan Fi Mesajidi es Shejtan Autor: Shemsudin Ebu Abdullah Muhamed ibën Kajim el Xheuzije (691-751 H. / 1292-1350) Përktheu: Bledar Albani Allahu i Lartësuar, për hipokritët thotë: "في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً" “Në zemrat e tyre ka sëmundje (dyshimi dhe [...]

Zemra e shëndoshë, Zemra e sëmurë dhe Zemra e vdekur

By |2024-03-05T21:36:09+04:00February 5th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Zemra e shëndoshë, Zemra e sëmurë dhe Zemra e vdekur   Nga libri: Ndihma e nevojtarit kundër kurtheve të djallit - Igathetu el Lehefan Fi Mesajidi es Shejtan Autor: Shemsudin Ebu Abdullah Muhamed ibën Kajim el Xheuzije (691-751 H. / 1292-1350) Përktheu: Bledar Albani   Përderisa zemrat cilësohen me jetë dhe me të kundërtën e [...]

LIDHJA E MORALIT ME BINDJEN DHE BESIMIN

By |2024-02-03T19:08:09+04:00February 3rd, 2024|Categories: Besimi Selefeve, Pastrimi Shpirtit|

LIDHJA E MORALIT ME BINDJEN DHE BESIMIN Autor: SULEJMAN IBEN SALIH EL GASN Përktheu: BLEDAR  ALBANI FJALA   E   PËRKTHYESIT Islami! Kjo fe madhështore. Feja të cilën Allahu i Lartësuar e ka zgjedhur për robët e Tij. Feja e Allahut të Madhëruar. Po, Feja e Allahut sepse Ai është Krijuesi dhe Sistemuesi i çdo gjëje me drejtësinë [...]

Zemra, fjala dhe puna e saj

By |2024-02-03T19:04:53+04:00February 3rd, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Zemra, fjala dhe puna e saj   Shkëputur nga parathënia e librit "Et Tuhfetu el Irakije", e Ibën Tejmijes, ndërsa parathënia është e Jahja ibën Muhamed el Hunejdi, profesor në degën e Akides, në Ebha (Arabi Saudite) Përktheu: Bledar Albani   Zemra, në kuptimin gjuhësor është “Organi qendror i sistemit të qarkullimit të gjakut te njeriu dhe te kafshët, [...]

PENDIMI I SINQERTË

By |2024-01-30T14:34:51+04:00January 26th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

DREJTIMI I SHPIRTIT NË RREGULLAT E PENDIMIT TË SINQERTË   Autor: Selim ibën Ijd el Hilali Përktheu: Bledar Albani Kapitulli i parë PENDIMI I SINQERTË Vëllezër të dashur! Allahu ju drejtoftë në të vërtetën! Dijeni se fjala En nasuh- i sinqertë, i pastër, është në formën sipërore, duke pasur qëllim zmadhimin dhe madhërimin, siç mund [...]

PËRMENDJA E ALLAHUT (DHIKRI)

By |2024-03-24T00:00:22+04:00June 5th, 2023|Categories: Falja - Namazi, Hadith, Hadithe, Pastrimi Shpirtit|

PËRMENDJA E ALLAHUT (DHIKRI)   Nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Muhamed Nasirudin Albani   Gjithë fjalët falënderuese dhe lavdëruese i përkasin Allahut. Atij i takojnë cilësitë më të përsosura dhe emrat më të bukur. Dhikër quhet përkujtimi i Allahut [...]

Go to Top