Shkencat e Kuranit (2)

By |2021-12-30T08:13:02+00:00December 30th, 2021|

Njohuritë elementare në Shkencat e Kuranit (2)

 Autor: Abdullah ibën Jusuf el Xhudej

BAZA E PARË

ZBRITJA E KURANIT

Kjo bazë përfshin pjesët e mëposhtme:

Pjesa e parë: Mënyra e zbritjes së Kuranit

Pjesa e dytë: Shkaqet e zbritjes […]

Shkencat e Kuranit (1)

By |2021-12-30T08:39:54+00:00November 18th, 2021|


Njohuritë elementare Shkencat e Kuranit

 Autor: Abdullah ibën Jusuf el Xhudej

Parathënia e autorit

Falënderuar qoftë Allahu, Zoti i botëve! Dëshmoj se nuk të adhuruar tjetër (me të drejtë) përveç Allahut, Një e të Pashoq dhe […]

Go to Top