8. SURJA “EL ENFAL” – PRETË E LUFTËS ‎

By |2024-05-15T23:28:45+04:00May 6th, 2024|Categories: Kurani Shqip|

SURJA EL ENFAL – PRETË E LUFTËS (Surja Nr. 8, Medinase, 75 Ajete) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit Të pyesin ty (O Muhamed) për prenë e luftës.[1] Thuaj: “Preja e luftës i përket Allahut dhe të Dërguarit.[2] Prandaj, kini frikë Allahun,[3] rregulloni marrëdhëniet midis jush[4] dhe bindjuni Allahut [...]

7. SURJA “EL A’RAF” – LARTËSITË E MURIT NDARËS ‎

By |2024-04-09T16:03:16+04:00April 9th, 2024|Categories: Kurani Shqip|

SURJA "EL A’RAF" – LARTËSITË E MURIT NDARËS (Surja Nr. 7, Mekase, 206 Ajete) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit Elif, Lam, Mim, Sad.[1] Ky është Libër që të është shpallur ty,[2] prandaj të mos ketë kurrfarë shtrëngimi në gjoksin tënd prej tij,[3] që nëpërmjet tij të paralajmërosh[4] dhe [...]

22. SURJA “EL HAXH” – PELEGRINAZHI

By |2024-03-11T22:45:29+04:00November 6th, 2023|Categories: Kurani Shqip|

SURJA EL HAXH (Surja Nr. 22, Mekase, 78 ajete) Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit O njerëz! Ruajuni Zotit tuaj, sepse dridhja e Orës (Kiametit), është vërtet diçka e madhe![1] Ditën që do ta shihni atë (dridhjen e Kiametit), çdo nënë me fëmijë në gji do ta harrojë fëmijën dhe çdo [...]

17. SURJA “EL ISRA” – UDHËTIMI I NATËS

By |2024-03-11T22:43:03+04:00November 5th, 2023|Categories: Kurani Shqip|

SURJA "EL ISRA" - UDHËTIMI I NATËS  (Surja Nr. 17, Mekase, 111 ajete) Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit I Lartësuar qoftë Ai që e mori robin e Tij (Muhamedin) natën nga Xhamia e Shenjtë (Kabeja) në Xhaminë e Largët (Aksa), rrethinën e së cilës Ne e kemi bekuar, për t’i treguar [...]

6. SURJA “EL EN’AM” – BAGËTITË

By |2024-03-11T22:43:43+04:00June 11th, 2023|Categories: Kurani Shqip|

SURJA EL EN‘AM - BAGËTITË (Surja Nr. 6, Mekase, 165 ajete) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit I gjithë lavdërimi i përket Allahut[1] që krijoi qiejt dhe Tokën dhe bëri errësirat dhe dritën.[2] E megjithatë, ata që mohuan, barazojnë të tjerë me Zotin e tyre.[3] Është Ai që ju krijoi nga [...]

5. SURJA “EL MAIDE” – TRYEZA

By |2024-03-11T22:43:59+04:00May 21st, 2023|Categories: Kurani Shqip|

SURJA "EL MAIDE" - TRYEZA (Surja Nr. 5, Medinase, 120 ajete) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit O besimtarë[1]! Përmbushni marrëveshjet[2]! Ju është lejuar mishi i kafshëve[3], përveç atyre që ju lexohen (në këtë sure) dhe përveç gjahut derisa të jeni në Ihram.[4] Allahu vendos çfarë të dëshirojë.[5] O [...]

3. SURJA “AL IMRAN” – FAMILJA AL IMRAN

By |2024-03-11T22:44:54+04:00March 12th, 2023|Categories: Kurani Shqip|

SURJA AL IMRAN - FAMILJA AL IMRAN Surja 3, Medinase, 200 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit Elif, lam, mim. Allahu! Nuk ka të adhuruar tjetër (të denjë) përveç Tij, të Përjetshmit[1], Mbajtësit të gjithçkaje[2]! Ai[3] të ka zbritur ty (Muhamed) Librin me të vërtetën[4], vërtetues të atyre [...]

2. SURJA “EL BEKARE” – LOPA

By |2024-03-11T22:43:16+04:00January 18th, 2023|Categories: Kuran, Kurani Shqip|

SURJA "EL BEKARE" - LOPA Surja 2, Medinase, 286 ajete Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Elif, lam, mim.[1] Ky është libri[2] në të cilin nuk ka pikë dyshimi[3], udhëzues për të devotshmit[4]. Ata të cilët besojnë në të fshehtën[5], kryejnë faljen[6] dhe shpenzojnë nga ajo që Ne u [...]

1. SURJA “EL FATIHA” – HAPJA

By |2024-03-11T22:43:25+04:00January 18th, 2023|Categories: Kuran, Kurani Shqip|

SURJA "EL FATIHA" - HAPJA Xhuzi[1] 1 Surja[2] 1, El Fatiha[3], Mekase[4], 7 ajete[5] Me emrin e Allahut[6], të Gjithëmëshirshmit[7], Mëshirëplotit[8]! I gjithë lavdërimi i përket Allahut, Zotit[9] të të gjitha botëve[10], të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit, Sunduesit të ditës së llogarisë.[11] Vetëm Ty të adhurojmë dhe vetëm Ty të kërkojmë ndihmë e mbështetje[12]. Na udhëzo në [...]

Go to Top