HADITHET E SAKTA TË “EL XHAMIU ES SAGIR” (3)

By |2024-01-05T23:09:44+04:00January 5th, 2024|Categories: Hadithe|

HADITHET E SAKTA TË “EL XHAMIU ES SAGIR” DHE SHTOJCA E TIJ (3) Autor: Muhamed Nasirudin el Albani Autori i “El Xhamiu es Sagir” – Përmbledhësi i Vogël – : Xhelaluddin es Sujuti Përktheu: Dr. Bledar Albani   “Ruajuni padrejtësisë, sepse padrejtësia është errësirë në ditën e Kiametit!” [Sahih] / (Ahmedi, Taberani në el Kebir, Bejhakiu në Shuab); nga [...]

HADITHET E SAKTA TË “EL XHAMIU ES SAGIR” (2)

By |2024-01-05T23:07:52+04:00January 5th, 2024|Categories: Hadithe|

HADITHET E SAKTA TË “EL XHAMIU ES SAGIR” DHE SHTOJCA E TIJ (2) Autor: Muhamed Nasirudin el Albani Autori i “El Xhamiu es Sagir” – Përmbledhësi i Vogël – : Xhelaluddin es Sujuti Përktheu: Dr. Bledar Albani   “Ebu Bekri dhe Umeri janë dy zotërinjtë e burrave të banorëve të xhenetit, prej të parëve dhe të fundit, duke përjashtuar [...]

HADITHET E SAKTA TË “EL XHAMIU ES SAGIR” (1)

By |2024-01-01T21:43:19+04:00December 26th, 2023|Categories: Hadithe|

HADITHET E SAKTA TË "EL XHAMIU ES SAGIR" DHE SHTOJCA E TIJ (1) Autor: Muhamed Nasirudin el Albani Autori i "El Xhamiu es Sagir" - Përmbledhësi i Vogël - : Xhelaluddin es Sujuti Përktheu: Dr. Bledar Albani   Hadithet që fillojnë me shkronjën Elif - në arabisht   "Do të shkoj te dera e Xhenetit [...]

PËRMENDJA E ALLAHUT (DHIKRI)

By |2024-03-24T00:00:22+04:00June 5th, 2023|Categories: Falja - Namazi, Hadith, Hadithe, Pastrimi Shpirtit|

PËRMENDJA E ALLAHUT (DHIKRI)   Nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Muhamed Nasirudin Albani   Gjithë fjalët falënderuese dhe lavdëruese i përkasin Allahut. Atij i takojnë cilësitë më të përsosura dhe emrat më të bukur. Dhikër quhet përkujtimi i Allahut [...]

Hadithet e Haxhit – Umdetul Ahkam

By |2023-01-21T16:31:03+04:00January 21st, 2023|Categories: Hadithe, Haxhi - Pelegrinazhi|

Hadithet e Haxhit nga libri Umdetul Ahkam   Nga libri: "Umdetu el Ahkam" - Esenca e Dispozitave të Sheriatit Autor: Hafiz Abdulgani el Makdisi Përktheu: Bledar Albani KAPITULLI  I  PELEGRINAZHIT (HAXHI) Tema Mikatet –vendet e përcaktuara për veshjen e Ihramit dhe bërjen e nijetit për Haxh apo Umra Transmetohet nga Abdullah ibën Abasi (Allahu qoftë [...]

Hadithet e Haxhit dhe Umras – Munteka El Ahbar

By |2023-01-21T16:22:15+04:00January 21st, 2023|Categories: Hadithe, Haxhi - Pelegrinazhi|

Hadithet e Haxhit dhe Umras nga libri Munteka el Ahbar   Nga libri: Munteka el Ahbar - MË TË ZGJEDHURAT NË DISPOZITAT ISLAME NGA FJALËT E KRIJESËS MË TË MIRË - Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të Me nxjerrjen dhe gjykimet e haditheve bazuar në veprat e Muhamed Nasirudin el Albani AUTOR: MEXHDUDDIN [...]

Vendi i Sunetit në Islam

By |2023-12-26T15:07:05+04:00November 12th, 2022|Categories: Hadith, Hadithe|

Vendi i Sunetit në Islam dhe sqarimi se nuk mund të mjaftohemi me Kuranin pa Sunetin Autor: Muhamed Nasirudin el Albani Përktheu: Dr. Bledar ALBANI Falënderimi i takon vetëm Allahut. Vetëm Atë falenderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I kërkojmë mbrojtje Allahut prej të keqes së veteve (shpirtrave) dhe punëve tona. [...]

Go to Top