Therja e kafshës kur lind një fëmijë

By |2024-04-18T13:31:14+04:00April 18th, 2024|Categories: Familja|

Therja e kafshës kur lind një fëmijë   Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Muhamed Nasirudin Albani   Statusi i saj ligjor Therja e kafshës kur lind një fëmijë është sunneh muekkede (sunnet i fortë), edhe nëse babai i [...]

DIVORCI DHE KUJDESTARIA E FEMIJES

By |2023-06-01T21:37:50+04:00June 1st, 2023|Categories: Familja|

DIVORCI DHE KUJDESTARIA E FEMIJES   Nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Muhamed Nasirudin Albani DIVORCI   Përkufizim Fjala “talak” (divorc) në gjuhën arabe rrjedh nga fjala “itlak” që ka kuptimin “liroj dikë”. Ndërsa në apektin teminologjik të legjislacionit islam, [...]

MARTESA DHE TE DREJTAT BASHKESHORTORE

By |2023-06-01T21:15:52+04:00June 1st, 2023|Categories: Familja|

MARTESA DHE TE DREJTAT BASHKESHORTORE   Nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Muhamed Nasirudin Albani   Martesa është një nga ligjet e Allahut (xh.sh.) për krijesat e Tij dhe gjithësinë. Ajo është e përgjthshme dhe e përhershme, në mënyrë të [...]

Go to Top