Category Archives: Hadith

KAPITULLI I AGJERIMIT (1) – TIRMIDHIU

07.06.2017 10:41 AM | No Comments

KAPITULLI I AGJËRIMIT Nga Libri: Sunenu et Tirmidhi Perkujdesje dhe recensim: Meshhur Hasen al Selman Me gjykimet e shejh Albanit per graden e haditheve Përktheu: Edmond Ajdini Tema (1) Çfarë ka ardhur mbi vlerën e muajit të Ramazanit 682-...

Read more

Hadithet e Sakta të Librit “El Xhamiu es Sagir ue Zijadetuhu” (2)

02.05.2017 11:25 AM | No Comments

51. “Ebu Bekri dhe Umeri janë dy zotërinjtë e burrave të banorëve të xhenetit, prej të parëve dhe të fundit, përveç Pejgamberëve dhe Lajmëtarëve të Zotit.” / (Ahmedi në Musned, Tirmidhiu, Ibën maxheh); nga Aliu, (Ibën Maxheh); nga...

Read more

Esenca Dispozitave 3

19.04.2017 3:14 PM | No Comments

Forma e namazit të Pejgamberit (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të!)  Nga Libri: ESENCA E DISPOZITAVE TE LEGJISLACIONIT ISLAM Autor: Hafidh Abdulgani el Makdesi (541 – 600 H.) Përktheu: Dr. Bledar Albani Transmetohet nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se...

Read more

Vendi i Sunetit në Islam

16.04.2017 1:11 PM | No Comments

Vendi i Sunetit në Islam Dhe sqarimi se nuk mund të mjaftohemi me Kuranin, pa Sunetin ______________________________ Autor: Dijetari i madh dhe muhadithi i kohës Muhamed Nasirudin el Albani Përktheu: Dr. Bledar Albani _____________________________ Falënderimi i takon vetëm Allahut....

Read more

Terminologjia e Hadithit (2)

06.02.2017 2:08 PM | No Comments

Tedlisi – Fshehja Përkufizimi i tij, llojet e tij, disa prej mudelisinëve dhe gjykimi për hadithin Mudeles Autor: Dijetari i madh Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Dr. Bledar Albani a)         Përkufizimi i tij: “Tedlisi është...

Read more

Terminologjia e Hadithit (1)

03.02.2017 12:23 PM | No Comments

 Terminologjia e Hadithit   Autor: Dijetari i madh Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Dr. Bledar KARAJ el-Albani   Parathënie   Falënderuar qoftë Allahu! Vetëm Atë lavdërojmë, Atij i kërkojmë ndihmë, falje të gjymaheve tona dhe...

Read more

El Xhamiu es Sagir (1)

03.02.2017 9:02 AM | No Comments

  Hadithet e sakta të librit “El Xhamiu es Sagir ue Zijadetuhu” Muhadithi i kohës: Muhamed Nasirudin el Albani Përktheu: Bledar Albani SHKURTIMET 1. (B) ………………………… Sahihu i imam Buhariut 2. (M) ……………………….. Sahihu i imam Muslimit 3. (B.M)...

Read more

Llojet e tregtive të ndaluara – Esenca e Dispozitave (5)

26.03.2014 3:18 PM | No Comments

Llojet e tregtive të ndaluara   255. Transmetohet nga Ebu Seid el Hudri (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se: “I Dërguari i Allahut (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ndaloi nga shitja e quajtur El Munabedhe...

Read more

KAPITULLI I XHENAZESË – Esenca e Dispozitave (4)

26.03.2014 3:02 PM | No Comments

KAPITULLI  I  XHENAZESË   156. Transmetohet nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se ka thënë: “I Dërguari i Allahut (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të!) njoftoi për vdekjen e Nexhashiut në ditën që ai...

Read more

Forma e namazit të Pejgamberit (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të!) – Esenca e Dispozitave (3)

26.03.2014 2:40 PM | No Comments

  Forma e namazit të Pejgamberit (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të!)   83. Transmetohet nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se ka thënë: “Kur i Dërguari i Allahut (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi...

Read more

Kapitulli i Agjerimit – Sunenu et Tirmidhi

24.06.2013 8:08 PM | No Comments

  KAPITULLI I AGJERIMIT Shkëputur nga “Sunenu et Tirmidhi” Përktheu: Enes Ajdini   6. KAPITULLI I AGJËRIMIT nga i Dërguari i Allahut (Paqja dhe lavdërimi i Allahut qoftë me të) (1) Tema Çfarë ka ardhur mbi vlerën e muajit...

Read more

ESENCA E DISPOZITAVE TE LEGJISLACIONIT ISLAM (2) – Kapitulli i Namazit

11.06.2013 11:59 PM | No Comments

  Autor Hafidh Abdulgani el Makdesi (541 – 600 H.) Përktheu Bledar Karaj el Albani KAPITULLI I NAMAZIT Kohët e faljeve 44. Transmetohet nga Amër esh Shejbani –emri i të cilit është Sead ibën Ijas-, se ai ka thënë: Më ka...

Read more

ESENCA E DISPOZITAVE TE LEGJISLACIONIT ISLAM (1) – Gjithcka per Pastertine

07.05.2013 12:40 PM | No Comments

ESENCA E DISPOZITAVE TE LEGJISLACIONIT ISLAM     Autor Hafidh Abdulgani el Makdesi (541 – 600 H.) Përktheu Bledar Karaj el Albani       Titulli i librit në origjinal: عُمدةُ الأَحكامِ من كلامِ خيرِ الأَنامِ عليه الصلاةُ والسلام”ُ“...

Read more

Radio Kurani


Shejh Saud Shurejm


Kategoritë