July 2019

Pyetje-Pergjigje për Menhexhin (2)

2019-07-19T14:19:49+04:00July 19th, 2019|Categories: Metodologji, Rreth Menhexhit|

Pyetje-Pergjigje për Menhexhin (2)   (Pyetja Nr. 72) Alban / Kosove Selam alejkum. Allahu i Lartesuar iu shperbleft me Xhennetin Firdeus per punen e palodheshme ne shpjegimin e fese se Allahut te Lartesuar. Kam nje pyetje per qeshtjen e imamit dhe zgjedhejes se tij . Marrëveshja e Imamllëkut (udhëheqjes) Ne librin el Ahkam es- Sultanijeh

May 2019

Esenca e Dispozitave (14)

2019-10-19T17:58:31+04:00May 25th, 2019|Categories: Hadithe, Xhihadi|

Esenca e Dispozitave të Legjislacionit Islam (14) "Umdetu el Ahkam" Autor: Hafiz Abdulgani el Makdisi KAPITULLI  I  XHIHADIT   405. Transmetohet nga Abdullah ibën Ebi Eufa (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se: "Një ditë, kur i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) do të përballej me armikun, priti sa të anonte dielli

Esenca e Dispozitave (13)

2019-10-19T17:58:23+04:00May 25th, 2019|Categories: Hadithe|

Esenca e Dispozitave të Legjislacionit Islam (13) "Umdetu el Ahkam" Autor: Hafiz Abdulgani el Makdisi KAPITULLI  I  USHQIMEVE   379. Transmetohet nga En Neuman ibën Beshir (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se ka thënë: Kam dëgjuar të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) të thotë: -ndërkohë Neumani çoi duart e tij

Esenca e Dispozitave (12)

2019-10-19T17:56:45+04:00May 25th, 2019|Categories: Hadithe, Zotimet|

Esenca e Dispozitave të Legjislacionit Islam (12) "Umdetu el Ahkam" Autor: Hafiz Abdulgani el Makdisi KAPITULLI  I  BETIMEVE DHE ZOTIMEVE   360. Transmetohet nga Abdurrahman ibën Semura (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se ka thënë: i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) ka thënë: "O Abdurrahman ibën Semura! Mos e kërko udhëheqjen

April 2019

LIBRAT E NXENESIT TE DIJES

2019-10-19T17:43:35+04:00April 29th, 2019|Categories: Dija|

LIBRAT E NXENESIT TE DIJES   Autor: Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!)   Në fillim të këtij kapitulli duhet patjetër që të sqarojmë disa çështje të rëndësishme për nxënësin e dijes. Ato çështje janë: 1. Si të sillemi me librin? Sjellja me librin bëhet me disa gjëra: E para: Njohja e subjektit

Vlera e Dijetarëve

2019-10-19T00:19:07+04:00April 29th, 2019|Categories: Dija|

Vlera e Dijetarëve Shkëputur nga libri "Përmbledhësi sqarues i dijes dhe vlerës së saj" Autor: Jusuf ibën Abdulberr 1. Transmetohet nga Salim: Nga babai i tij –Ibën Umeri (radiallahu anhu), ka thënë: I Dërguari i Allahut (sal-lallahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: "Zilia nuk lejohet veçse në dy gjëra: Një burr, të cilit Allahu i ka dhënë

Rreth vlerës së dijes

2019-10-19T00:19:07+04:00April 29th, 2019|Categories: Dija|

Rreth vlerës së dijes Shkëputur nga libri "Përmbledhës sqarues i dijes dhe vlerës së saj" Autor: Jusuf ibën Abdulberr (Allahu e mëshiroftë!) 1. Transmetohet nga Zejd ibën Eslem se në Fjalën e Allahut "Ne i kemi favorizuar disa pejgamberë mbi disa të tjerë." [El Isra: 55], ai ka thënë: Ky favorizim është në dije."[1]   2. Transmetohet nga

Shkaqet ndihmuese për marrjen e dijes

2019-10-19T00:19:08+04:00April 29th, 2019|Categories: Dija|

Shkaqet ndihmuese për marrjen e dijes   Autor: Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Shkaqet ndihmuese për marrjen e dijes janë të shumta, por ne po përmendim: Së pari: Devotshmëria Devotshmëria është porosia e Allahut për njerëzit e mëparshëm dhe të mëvonshëm prej robërve të Tij. Allahu i Madhëruar thotë: “Ne i kemi porositur

Edukata e nxënësit të dijes (3)

2019-10-19T00:18:41+04:00April 29th, 2019|Categories: Dija|

Edukata e nxënësit të dijes (3)   Autor: Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) 10. Të kapurit për Kuranin dhe Sunetin Nxënësi i dijes e ka obligim që të kujdeset për kërkimin e dijes dhe marrjen e saj nga burimet e saj, dhe nëse nuk fillon me këto burime, ai nuk ka shpëtim

Edukata e nxënësit të dijes (2)

2019-10-19T00:18:26+04:00April 29th, 2019|Categories: Dija|

Edukata e nxënësit të dijes (2)   Autor: Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) 6. Thirrja në fenë e Allahut: Nxënësi i dijes duhet të ftojë në fenë e Allahut me dijen e tij, në çdo rast të volitshëm, në xhami e në tubime, në tregje etj. Kur të Dërguarit të Allahut (Paqja

Edukata e nxënësit të dijes (1)

2019-10-19T00:18:24+04:00April 29th, 2019|Categories: Dija|

Edukata e nxënësit të dijes (1)   Autor: Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Nxënësi i dijes duhet patjetër që të mvishet me disa morale dhe edukata, prej të cilave po përmendim: 1. Pastrimi i qëllimit vetëm për Hir të Allahut të Madhëruar: D.m.th. qëllimi i tij me kërkimin e dijes të jetë për

DIJA

2019-10-19T00:18:11+04:00April 29th, 2019|Categories: Dija|

DIJA Përkufizimi i saj, vlera e saj dhe gjykimi për kërkimin e saj Autor: Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Kapitulli i parë Përkufizimi i dijes Në kuptimin gjuhësor, dija është e kundërta e injorancës. Përkufizimi i saj mund të ishte kështu: “Perceptimi i diçkaje ashtu si është në realitet me një perceptim

Shkenca e Hadithit (1)

2019-10-18T23:51:00+04:00April 28th, 2019|Categories: Shkenca e Hadithit|

Shkenca e Hadithit (1) Autor: Dijetari i madh Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Parathënie Falënderuar qoftë Allahu! Vetëm Atë lavdërojmë, Atij i kërkojmë ndihmë, falje të gjymaheve tona dhe tek Ai pendohemi! Kërkojmë mbrojtje nga Allahu prej të keqes së veteve dhe punëve tona! Atë të cilin e udhëzon Allahu nuk ka

Vendi i Sunetit në Islam (3)

2019-10-18T23:50:52+04:00April 28th, 2019|Categories: Hadith|

Vendi i Sunetit në Islam (3) Dhe sqarimi se nuk mund të mjaftohemi me Kuranin pa Sunetin Dijetari i madh dhe muhadithi i kohës Muhamed Nasirudin el Albani ... Vijon Humbja e atyre të cilët mjaftohen me Kuranin pa sunetin Për të ardhur keq, janë gjendur disa prej komentatorëve të Kuranit dhe disa shkrimtarë bashkëkohorë

Vendi i Sunetit në Islam (2)

2019-10-18T23:50:38+04:00April 28th, 2019|Categories: Hadith|

Vendi i Sunetit në Islam (2) Dhe sqarimi se nuk mund të mjaftohemi me Kuranin pa Sunetin Dijetari i madh dhe muhadithi i kohës Muhamed Nasirudin el Albani ... Vijon Domosdoshmëria e Sunetit për kuptimin e Kuranit si dhe disa shembuj për këtë Fjala e Allahut të Madhëruar: "Vjedhësit dhe vjedhëses pritini dorën e djathtë..."

Vendi i Sunetit në Islam (1)

2019-10-18T23:28:51+04:00April 11th, 2019|Categories: Hadith|

Vendi i Sunetit në Islam (1) Dhe sqarimi se nuk mund të mjaftohemi me Kuranin pa Sunetin Dijetari i madh dhe muhadithi i kohës Muhamed Nasirudin el Albani Përkthimi: Rrugetepaqes.net Falënderimi i takon vetëm Allahut. Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të Dërguarin e Allahut, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të

Go to Top