Të Fundit

Kuran

Xhuzi 2

04.06.2017 6:09 PM | No Comments

Surja El Bekare (Xhuzi 2) 142. Disa njerëz mendjelehtë do të thonë: “Çfarë i shtyu ata që të ndryshojnë drejtimin nga i cili ktheheshin më parë?” Thuaju: “Të Allahut...

Read more

Hadith

KAPITULLI I AGJERIMIT (1) – TIRMIDHIU

07.06.2017 10:41 AM | No Comments

KAPITULLI I AGJËRIMIT Nga Libri: Sunenu et Tirmidhi Perkujdesje dhe recensim: Meshhur Hasen al Selman Me gjykimet e shejh Albanit per graden e haditheve Përktheu: Edmond Ajdini Tema (1)...

Read more

Akide - Besim

Pyetje Përgjigje rreth Besimit – Akides (2)

14.06.2017 10:41 AM | No Comments

Pyetje Përgjigje rreth Besimit – Akides (2)   Kisha deshire qe ta analizoni dhe te tregoni rreth ceshtjes se dexhallit i cili nuk permendet ne Kuran dhe si kjo...

Read more

Fikh - Dispozita Islame

Festat e Bajrameve

24.06.2017 2:17 PM | No Comments

Dispozitat e dy Festave të Bajrameve në Sunnetin e Pastër Autor: Shejh Ali el Halebi Përktheu: Edmond Fatmir Ajdini Recensoi: Bledar Albani بسم الله الرحمن الرحيم Parathënie   Falënderimi...

Read more

Tezkije - Pastrim Shpirteror

Orientuesi i Shpirtit drejt Pendimit të Sinqertë (4)

13.05.2017 1:39 PM | No Comments

Gjërat prej të cilave duhet të pendohesh dhe pa largimin e të cilave, njeriu nuk e meriton të konsiderohet i penduar   Ato janë dymbëdhjetë lloje të përmendura në...

Read more

Metodologji - Menhexh

Metoda e Selefëve në trajtimin e fitneve (3)

17.06.2017 11:52 PM | No Comments

Historia e shfaqjes së  havarixhëve Nga Libri: Metoda e Selefeve ne Trajtimin e Fitneve Autor: Dr. Bledar Karaj Transmetohet nga Ebu Seidi (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) se...

Read more

Pyetje-Pergjigje

Pyetje-Pergjigje rreth Zekatit

23.06.2017 2:05 PM | No Comments

(Pyetja Nr. 12) Bleron / Gjilan Message: selam alejkum zekatin per arin e gruas kush duhet a jep burri a gruaja dhe a jepet per qdo vjet a veq njeher?...

Read more

Dija - Shkenca

Edukata e nxënësit të dijes

28.01.2017 10:13 AM | No Comments

  EDUKATA E NXENESIT TE DIJES DHE SHKAQET NDIHMUESE PER MARRJEN E DIJES Muhamed ibën Salih el Uthejmin   1. Edukata e nxënësit të dijes Nxënësi i dijes duhet...

Read more

Familjare - Shoqerore

MEHRI I GRUAS PER MARTESE

23.06.2017 12:49 PM | No Comments

MEHRI – DHURATA E KURORËS   Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani   Mehri (Dhurata e kurorës)...

Read more

Libra

Gjynahu i kobshëm – IMORALITETI

04.05.2013 10:59 PM | No Comments

Titulli i Librit: “Gjynahu i kobshëm – IMORALITETI, Përkufizimi i tij, moslejueshmëria, dëmet, shkaqet, mbrojtja prej ti dhe çështje të ndryshme në lidhje me të” Titulli në origjinal: “EZ...

Read more

Kategoritë

Kohët e Faljeve