Të Fundit

Kuran

Xhuzi 7 (a) – El Maide (83-120) – El En’am (1-73)

15.06.2014 12:02 AM | No Comments

– 122- 83. Kur dëgjojnë atë që i është zbritur të Dërguarit (Kuranin), i sheh sytë e tyre t’u rrjedhin lotë, për shkak të së vërtetës që mësuan, dhe...

Read more

Akide - Besim

Pyetje-Përgjigje rreth Besimit – Akides (11)

21.04.2015 7:16 PM | No Comments

Paqja dhe shpëtimi qoftë mbi ju! Jam fillestar në namaz, kam fillue këtë javë, po fali pesë vaktet ashtu si po di n fillim me letër, po ky nuk...

Read more

Fikh - Dispozita Islame

TREGU I KAPITALIT – BURSA  NË PESHOREN E LEGJISLACIONIT ISLAM / Bledar Karaj el Albani 

21.11.2014 1:23 AM | Comments Off on TREGU I KAPITALIT – BURSA  NË PESHOREN E LEGJISLACIONIT ISLAM / Bledar Karaj el Albani 

  Hyrje   Falënderimi i takon vetëm Allahut. Vetëm Atë falenderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I kërkojmë mbrojtje Allahut prej të keqes së veteve...

Read more

Tezkije - Pastrim Shpirteror

Orientuesi i Shpirtit drejt Pendimit të Sinqertë (6)

12.12.2014 12:13 PM | Comments Off on Orientuesi i Shpirtit drejt Pendimit të Sinqertë (6)

  Kapitulli i pesëmbëdhjetë Pendimi i vrasësit me paramendim   Dijetarët kanë mendime të ndryshme lidhur me faktin se a ekziston ndonjë gjynah për të cilin nuk ka pendim...

Read more

Metodologji - Menhexh

GRUPI I SHPETUAR DHE PALA E NDIHMUAR

29.05.2013 6:06 PM | No Comments

  Shkëputur nga libri “GRUPET ISLAME”, i shejh Selim ibën Ijd el Hilali Përktheu: Bledar Karaj el Albani   Në mesin e detit të thellë dhe në forcën e...

Read more

Pyetje-Pergjigje

Pyetje-Pergjigje rreth Xhihadit

21.04.2015 8:56 PM | No Comments

Selam alejkum. Te pyetjet dhe pergjigjet kaptina e Xhihadit pyetja e 12 te eshte ber kjo pyetje: (Pyetja Nr. 12) Eri / Tiranë / 16-4-2009 Message: o vlla a...

Read more

Dija - Shkenca

Libri i Dijes (4) – Ibën Uthejmin

06.05.2013 9:31 PM | No Comments

Kapitulli i katërt   LIBRAT E NXËNËSIT TË DIJES   Në fillim të këtij kapitulli duhet patjetër që të sqarojmë disa çështje të rëndësishme për nxënësin e dijes. Ato...

Read more

Libra

Gjynahu i kobshëm – IMORALITETI

04.05.2013 10:59 PM | No Comments

Titulli i Librit: “Gjynahu i kobshëm – IMORALITETI, Përkufizimi i tij, moslejueshmëria, dëmet, shkaqet, mbrojtja prej ti dhe çështje të ndryshme në lidhje me të” Titulli në origjinal: “EZ...

Read more

Video

Mrekullite e Krijuesit; Relax Shpirteror dhe Fizik (Full HD)

27.04.2015 10:10 PM | Comments Off on Mrekullite e Krijuesit; Relax Shpirteror dhe Fizik (Full HD)

 

Read more

Te Ndryshme

Lehtësoni dhe mos vështirësoni (Ibën Uthejmin, nga libri “Sherhu Rijadi es Salihin)

21.11.2014 12:53 AM | Comments Off on Lehtësoni dhe mos vështirësoni (Ibën Uthejmin, nga libri “Sherhu Rijadi es Salihin)

Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se i Dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: “Lehtësoni dhe mos vështirësoni! Përgëzoni dhe mos largoni!” Muttefekun alejhi...

Read more