Të Fundit

Kuran

Xhuzi 2

04.06.2017 6:09 PM | No Comments

Surja El Bekare (Xhuzi 2) 142. Disa njerëz mendjelehtë do të thonë: “Çfarë i shtyu ata që të ndryshojnë drejtimin nga i cili ktheheshin më parë?” Thuaju: “Të Allahut...

Read more

Hadith

KAPITULLI I AGJERIMIT (1) – TIRMIDHIU

07.06.2017 10:41 AM | No Comments

KAPITULLI I AGJËRIMIT Nga Libri: Sunenu et Tirmidhi Perkujdesje dhe recensim: Meshhur Hasen al Selman Me gjykimet e shejh Albanit per graden e haditheve Përktheu: Edmond Ajdini Tema (1)...

Read more

Akide - Besim

Pjesët e Teuhidit – Abdurrazak el Bedër

06.07.2017 10:37 AM | No Comments

  Pjesët e Teuhidit   Autor: Abdurrazak el Bedër Përktheu: Edmond Ajdini     Parathënie Falënderimi i takon vetëm Allahut. Atë falënderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë dhe falje! I...

Read more

Fikh - Dispozita Islame

Uji i Zemzemit bën dobi për çdo qëllim që të pihet

23.08.2017 7:15 PM | Comments Off on Uji i Zemzemit bën dobi për çdo qëllim që të pihet

Munteka El Ahbar Mexhd Iben Tejmije Me Gjykimet E Shejh Albanit Per Hadithet Përktheu Bledar Albani   – Transmetohet nga Xhabiri (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) se ka...

Read more

Tezkije - Pastrim Shpirteror

Semundja e Zemrës

18.07.2017 9:35 PM | No Comments

Sëmundja e zemrës dhe shkaqet e saj   Nga Libri: Ardhja në ndihmë njeriut të trishtuar kundër intrigave të djallit të mallkuar Autor: Ibën Kajjim el XHEUZIJE Përktheu: Bledar ALBANI Allahu...

Read more

Metodologji - Menhexh

Motodologjia e Selefëve – Njohuri të Përgjithshme

08.08.2017 10:31 AM | No Comments

Njohuri të përgjithshme rreth Metodologjisë së Selefëve Autor: Selim iben Ijd el Hilali Përktheu: Bledar Albani   Parathënie Falënderimi i takon vetëm Allahut. Atë falënderojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë...

Read more

Pyetje-Pergjigje

Pyetje-Përgjigje rreth Mjekësisë dhe Shëndetit

18.10.2017 3:20 PM | No Comments

Esselamu alejkum. A eshte e ndaluar pirja e Marijuanes, dhe sa dite nuk pranohet namazi nese e pin dhe sa dite nese pin alkool? Mos me keqkuptoni. Marijuana eshte...

Read more

Dija - Shkenca

Edukata e nxënësit të dijes

28.01.2017 10:13 AM | No Comments

  EDUKATA E NXENESIT TE DIJES DHE SHKAQET NDIHMUESE PER MARRJEN E DIJES Muhamed ibën Salih el Uthejmin   1. Edukata e nxënësit të dijes Nxënësi i dijes duhet...

Read more

Familjare - Shoqerore

Pyetje-Pergjigje rreth Familjes dhe Problemeve Familjare e Shoqërore (3)

24.08.2017 11:29 AM | No Comments

1) Kam nje pyetje rreth lejueshmeris apo palejueshmeris te ngasjes se automjetit nga gjinia femerore? Abdullah bin Ebi Eufa radij Allahu anhu ka treguar se i Derguari i Alahut...

Read more

Libra

Bota Islame sot dhe rruga drejt lavdisë

04.05.2013 10:01 PM | No Comments

Titulli i librit: “Bota islame sot dhe rruga drejt lavdisë“ I nxjerrë nga kaseta me nr. 760 nga vargu “El Huda ue Nur“   Autor: Dijetari i madh, muhadithi...

Read more

Kategoritë