Category Archives: Familja

MEHRI I GRUAS PER MARTESE

23.06.2017 12:49 PM | No Comments

MEHRI – DHURATA E KURORËS   Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani   Mehri (Dhurata e kurorës) Feja islame i ka kushtuar rëndësi përkujdesjes ndaj gruas dhe...

Read more

Luftimi i Prostitucionit

27.04.2017 11:42 AM | No Comments

Gjynahu i kobshëm IMORALITETI Përkufizimi i tij, moslejueshmëria, dëmet, shkaqet, mbrojtja prej tij dhe çështje të ndryshme në lidhje me të Autor: Ahmed ibën Hasen en NEHARI Përktheu: Edmond AJDINI   بسم الله الرحمن الرحيم   Parathënie   Falënderimi...

Read more

Të drejtat reciproke të dy Bashkëshortëve në Islam

31.03.2017 11:51 AM | No Comments

Muslimani i aprovon të drejtat reciproke ndërmjet dy bashkëshortëve, të cilat janë të drejtat e secilit prej tyre kundrejt tjetrit. Kjo sepse Allahu i Madhëruar thotë: “Edhe ato kanë të drejta të barabarta (me burrat) mbi ta (burrat) në...

Read more

Sistemi Familjar në Islam

30.01.2017 7:42 AM | No Comments

SISTEMI FAMILJAR NE ISLAM   Autor: Muhamed ibën Ali el Xhami Përktheu: Unejs Shuajb Murati Recensoi: Bledar Albani Këtu do të gjeni: Qëllimet e martesës në Islam Kush e udhëheq institucionin familjar Përgjegjësia e gruas në familje Islami nuk...

Read more

Respektimi i Prindërve në Islam

21.03.2016 2:08 PM | No Comments

RESPEKTIMI I PRINDERVE   Shkëputur nga libri “Minhaxhu el Muslim” Autor: Ebu Bekër Xhabir el Xhezairi Përktheu: Bledar Karaj el Albani Muslimani beson në të drejtën e prindërve të tij mbi të dhe në obligueshmërinë e respektimit të tyre,...

Read more

ZGJIDHJA E AKTIT TË MARTESËS DHE PASOJAT E SAJ

30.07.2015 5:03 PM | No Comments

  ZGJIDHJA E AKTIT TË MARTESËS DHE PASOJAT E SAJ MES KODIT TË FAMILJES TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KODIT TË GJENDJES CIVILE TË JORDANISË STUDIM JURIDIK SHERIATIK KRAHASUES   Autor: Dr. BLEDAR ALBANI Mbikëqyrës: Prof. Dr. Khaluk Muhamed...

Read more

Luftimi i Prostitucionit (3) – Urtësia legjislative në lidhje me moslejueshmërinë e imoralitetit

30.06.2013 11:28 PM | No Comments

Urtësia legjislative në lidhje me moslejueshmërinë e imoralitetit (kurvërisë)   Bekër ibën Abdullah Ebu Zejd (Allahu e ruajt!) ka thënë: “Ibnul Kajim (Allahu e mëshiroftë!) e ka shqyrtuar gjerësisht këtë temë. Ai është përpjekur të vërë në dukje qëllimin...

Read more

Luftimi i Prostitucionit (2) – Ajetet, Hadithet dhe Fjalet e Selefëve mbi ndalimin e kurvërisë,

18.05.2013 7:08 PM | No Comments

Ajetet e shpallura mbi ndalimin e kurvërisë, si dhe mbi urdhërimin për mosekspozimin e pjesëve të turpshme   1. Allahu i Madhëruar thotë: “Dhe mos iu afroni imoralitetit (zinasë), sepse vërtet ai është vepër e shëmtuar dhe rrugë shumë...

Read more

Martesa në Islam

30.04.2013 12:24 PM | No Comments

Autor: Dijetari i madh Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Edmond Ajdini   Parathënie Falënderimet i takojnë vetëm Allahut. Vetëm Atë falënderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I kërkojmë mbrojtje Allahut prej...

Read more

Radio Kurani


Shejh Saud Shurejm


Kategoritë