Kurimi i zemrës së sëmurë nga djalli

By |2024-03-05T21:33:29+04:00March 5th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Kurimi i zemrës së sëmurë nga djalli   Nga libri: Ndihma e nevojtarit kundër kurtheve të djallit - Igathetu el Lehefan Fi Mesajidi esh Shejtan Autor: Shemsudin Ebu Abdullah Muhamed ibën Kajim el Xheuzije (691-751 H. / 1292-1350) Përktheu: Bledar Albani Kapitulli i Dymbëdhjetë Ky është një nga kapitujt më të rëndësishëm të librit dhe me dobinë më të madhe. Asketët bashkëkohor [...]

Agjërimi i Muhamedit (Paqja dhe Bekimet e Allahut qofshin mbi të!) në Ramazan

By |2024-02-23T23:58:46+04:00February 23rd, 2024|Categories: Agjërimi|

Agjërimi i Muhamedit (Paqja dhe Bekimet e Allahut qofshin mbi të!) në Ramazan   Autorë:  Selim ibën Ijd el Hilali dhe Ali Hasen Ali Abdulhamid Përktheu: Unejs Shuajb Murati Recensoi dhe korrektoi: Bledar Albani “Muaji i Ramazanit në të cilin u zbrit Kurani: udhëzim për njerëzimin, provë e qartë për udhëheqje dhe kriteri (dallues i të [...]

TEUHIDI EL-ESMAI UES-SIFAT

By |2024-02-15T20:21:52+04:00February 15th, 2024|Categories: Besim, Besimi Selefeve, Shtyllat e Besimit|

TEUHIDI EL-ESMAI UES-SIFAT - Njësimi i Allahut në Emrat dhe Cilësitë e Tij   Autor: Muhamed ibën Ibrahim El-Hamd Përktheu: Bledar Albani   Parathënie Falënderimi i takon vetëm Allahut. Vetëm Atë falenderojmë, Atij i kërkojmë Ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I kërkojmë mbrojtje Allahut prej të keqes së veteve (shpirtrave) tona dhe prej të [...]

Go to Top