Pyetje-Përgjigje të Ndryshme (1)

(Pyetja Nr. 11) Ebu Abdilah / Kanada: / 14-3-2008

Message: asselamu aleykum, ne qofse dikush jep selam ne radio ose TV a duhet ose a esht e lejume per ata qe e ndegjojn at audio me ju pergjigj ati selami, mosi ata nuk e ndegjojn njani tjetrin?


Përgjigje / 15-3-2008

Në një fetva të Shejh Abdulaziz ibën Abdullah ibën Baz, në “Mexhmuul fetava ue mekalat muteneviah”, vëll.7, thuhet:

Pyetja: Nëse autori i një artikulli në një gazetë ose revistë, apo spikeri në radio apo televizor thotë: “Es selamu alejkum ue rahmetullahi ue berekatuhu”, a e ka detyrim dëgjuesi që të kthejë selamin, përderisa kthimi i selamit është vaxhib?

Përgjigja: Kthimi i selamit në rast si ky është prej detyrimeve kolektive (fard kifaje), pasi që spikeri apo autori i jep selam një numri shumë të madh muslimanësh dhe mjafton që t’ja kthejnë disa prej tyre, megjithëse më e mira është që çdo musliman që e dëgjon atë, t’ja kthejë selamin, bazuar në kuptimin e përgjithshëm teksteve në këtë temë, siç është fjala e Allahut: “Kur ju përshëndesin me një përshëndetje, atëherë kthejani më përshëndetje më të mirë ose të barabartë si ajo.” [En Nisa, 86]. Po kështu fjala e Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem): “E drejta e muslimanit mbi muslimanin përqendrohet në pesë gjëra: …”1Buhariu 1164 dhe Muslimi 4022. dhe prej tyre përmendi edhe kthimin e selamit. Gjithashtu Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) thotë: “Pasha Atë në dorën e të Cilit është shpirti im! Nuk keni për të hyrë në xhenet deri sa të besoni dhe nuk keni për të besuar deri sa të duheni me njëri-tjetrin! A t’ju tregoj diçka që nëse e bëni, keni për t’u dashur me njëri-tjetrin? Përhapeni selamin në mesin tuaj!” E ka nxjerrë Muslimi.2Muslimi 81, Tirmidhiu 2612, Ebu Daudi 4519. Teksti i përmendur është tek ky i fundit. Muslimi ka nxjerrë gjithashtu nga Ebu Hurejra se Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: “Muslimani ka gjashtë të drejta mbi muslimanin: Kur ta takosh atë, t’i japësh selam, kur të fton, t’i përgjigjesh ftesës, kur të kërkon këshillë, këshilloje, kur teshtin dhe falënderon Allahun, bëj për të lutjen e teshtimës, kur sëmuret, vizitoje dhe kur vdes, shkoi në xhenaze.”3Hadithi është Sahih, por atë nuk e ka nxjerrë Muslimi dhe ai është me shprehjen “Besimtari” në vend të “MUslimani”. Atë e ka nxjerrë Tirmidhiu 2737, Nesai 1938, Ahmedi 7922. Shih “Es Sahiha” 832. Hadithet për vlerën e selamit janë të shumta, si për fillimin me selam edhe për kthimin e tij. E Allahu është Ai i Cili jep sukses!

Kjo fetva është publikuar gjithashtu në faqen e shejhut, në këtë link:

http://www.binbaz.org.sa/mat/2162

(Pyetja Nr. 10) Abdulaziz / Lushnjë-Shqipëri: / 14-3-2008

Message: selamun alejkum. Doja te beja nje pyetje: “A lejohet te hahet ajo gje e cila ka nje perqindje shume te vogel alkooli dhe ate perqindje e ka vetem per konservim? Allahu ua shperblefte!


Përgjigje / 15-3-2008

Alkooli është lëndë dehëse dhe siç dihet nga fjala e Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem): “Çdo pije dehëse është haram” [Muttefekun alejhi]. Po ashtu, Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: “Ajo lëndë që të deh kur është shumë, atëherë edhe pak prej saj është e ndaluar.” [Sahih. E ka nxjerrë Ebu Daudi 3681, Tirmidhiu 1865, Nesai 5607, Ibën Maxheh 3392. Shih “Gajetul Meram” 58]. Kjo është origjina në lidhje me pijet dehëse, kur ato përdoren për t’u pirë apo për t’u futur në trup në formë ushqimi apo ilaçi. Por, nëse disa ushqime apo ilaçe përziehen me lëndë alkoolike, atëherë cili është gjykimi për përdorimin e tyre?
Këto ushqime apo ilaçe janë të ndaluara, përveç një rasti të vetëm; n.q.s. alkooli i përzierë me to, qoftë në përqindje të vogël apo të madhe, avullon dhe nuk lë gjurmë në atë ushqim apo ilaç, sepse në këtë rast ai nuk të deh edhe nëse është shumë. E Allahu e di më mirë.
Ky është përfundimi i fetvasë së shejh Ibën Uthejmin, në “Fetava Nurun Ala ed Derb”, [http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_5320.shtml ], dhe i fetvasë së shejh Albanit, në kasetën nr. 491, fetva nr. 4, nga Vargu i kasetave “Udhëzimi dhe drita”.

(Pyetja Nr. 9) Valoni / Fier, Shqipëri: / 10-3-2008

Message: Desha te pyes se a lejohet rregullimi dhe shitja e telefonave me kamer, mundesisht pergjigjeja me argumente nga dijetaret? All-llahu ju shperbleft!


Përgjigje / 17-3-2008

Shejh Zejd ibën Muhamed el Med’hali u pyet: A është e ndaluar totalisht tregtia me telefona celularë? Lutemi të na e sqaroni këtë çështje.

Shejhu u përgjigj: Askush nuk thotë se shitja e telefonëve celularë ndalohet totalisht. Por ndokush mund të thotë se blerja e celularëve me qëllim të fotografimit, i cili mund të jetë fotografim i gjërave të pahijshme apo të ndaluara, kjo është ajo që ndalohet dhe është haram. Pra, mjetet që kemi në dorë sot, sikur muslimanët t’i përdornin ato në kryerjet e nevojave të tyre, ata do të ishin falënderues të mirësive të Allahut. Këto aparate kanë afruar të largëtën dhe kanë përmbushur nevojat e njerëzve, si përcjellja e lajmeve, e bisedave etj. Edhe këto pyetje që na vijnë nga lindja e perëndimi, na vijnë me anë të këtyre aparateve. Këto mjete janë mirësi nga Allahu i Madhëruar dhe askujt nuk i lejohet që t’i përdorë ato për sherr (gjëra të këqija). E keqja që ato mbajnë në vetvete, eliminohet dhe fshihet, ndërsa nga e mira që përmbajnë ato, përfitohet prej saj, qoftë e mirë feje apo dynjaje.

http://z-salafi.com/v2/zsalafi.php?s_menu=23&idFatwa=1401

Ka gjithashtu prej dijetarëve, siç është shejh Salih el Feuzan (Allahu e ruajtë), që i ndalojnë totalisht telefonat me kamera video apo fotografike, duke u nisur nga ndalesa e fotografive, siç e gjen këtë gjë në një pyetje këtu në këtë forum, si dhe për shkakun se më e shumta e përdorimit të këtyre telefonave është në të keqe dhe në haram, kështu që sipas përdorimit të tyre u jepet gjykimi dhe jo nisur nga vetë aparati, i cili është mjet që përdoret për të mirë apo për të keq, siç është edhe gjykimi për televizorin.

Në fakt, këto telefona me kamera kanë qenë të ndaluara që të futen në Arabinë Saudite për disa kohë dhe më pas janë lejuar, dhe muslimanët atje ankohen shumë për keqpërdorimin e tyre si dhe për dëmet që ato kanë shkaktuar në shumë individë e familje.

Prej këtu, që të thuhet se shitja apo rregullimi i tyre është haram, nuk mund të thuhet, sepse në origjinë ato lejohen të përdoren në shërbim të njeriut, por çështja vështrohet për nga mënyra e përdorimit dhe personi që i përdor ato. E Allahu e di më mirë!

Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tonë, Muhamedin, familjen dhe shokët e tij!

(Pyetja Nr. 8) Dibran / Prizren: / 10-3-2008

Message: Deshta me e ba nje pyetje: Une punoj ne nje bastore por une jam vetem si punetor d.m.th paguhem me rrog nuk kam kurrfar peqindje ne fitimin e gjith asaj shume por vetem me rrog mujore. Jam shum kurioz ta di a me lejohet te vazhdoj ne lidhje me kete drejtim a me lejohet sipas fes apo jo? Ju pershendes.


Përgjigje / 12-3-2008

Kumari është nga gjynahet e mëdha dhe Allahu e ka përmendur atë bashkë me alkoolin në Librin e Tij, ku thotë: “O besimtarë! Me të vërtetë, pijet alkoolike, bixhozi, idhujt dhe shigjetat e fallit janë vepra të ndyta nga punët e djallit. Prandaj, largohuni nga këto, me qëllim që të shpëtoni! Vërtet, djalli me pije alkoolike dhe me bixhoz kërkon që të fusë midis jush armiqësi e urrejtje dhe t’ju shmangë nga të kujtuarit e Allahut dhe kryerja e namazit. Prandaj, a po hiqni dorë?” [El Maide, 90-91]. Dhe kur Allahu ndalon diçka, ndalon gjithashtu edhe dhënien e ndihmës në atë gjë, siç thotë Allahu: “Ndihmojeni njëri-tjetrin në punë të mira dhe në të ruajturit nga të këqijat dhe jo në gjynahe dhe armiqësi!” [El Maide, 2].

Prandaj, që të punosh në një vend ku bëhen gjëra të ndaluara nga feja, qoftë në kazino, bastore, restorant ku serviret alkool, bankë që punon me fajde, etj, pa pasur dallim në llojin e punës që bën në atë vend, qoftë llogaritar apo roje te dera, të gjitha këto janë të ndaluara.

Ajo që duhet të bëjë muslimani në këtë rast është që të largohet menjëherë nga ajo punë dhe të kërkojë një punë tjetër të lejuar, dhe ta dijë se kjo është një sprovë nga Allahu për të provuar besimtarin nëse i bindet Atij apo jo, dhe nëse besimtari e lë diçka për Hir të Allahut, padyshim se Allahu ia zëvendëson atij me më të mirë se ajo që ka lënë. Allahu thotë: “Atij që i frikësohet Allahut, Ai do t’i gjejë rrugëdalje (nga çdo vështirësi) dhe do t’i japë risk prej nga nuk e pret. Allahu i mjafton kujtdo që mbështetet tek Ai. Allahu e përmbush me siguri vendimin e Tij dhe për çdo gjë Ai ka caktuar masë.” [Et Talak, 2-3].

Më poshtë po sjellim një fetva të komisionit të përhershëm të fetvave në Arabinë Saudite, ku mund të futet edhe punësimi në kazino e në të gjitha vendet ku bëhen gjëra të ndaluara:

Pyetja e dytë dhe e tretë nga Fetvaja nr. 8289:

Cili është gjykimi për atë që punon në një restorant ku shiten pijet e ndaluara (alkoolike), përderisa personi i shmanget servirjes apo mbartjes së atyre pijeve tek klientët, por duke u shërbyer atyre vetëm kur kërkojnë ushqime dhe pije të lejuara, dhe duke pasur parasysh se unë kaloj pranë atyre që e pinë atë (alkoolin) dhe i shoh ata që e servirin atë, pasi që jemi në të njëjtin vend? Cili është gjykimi për atë musliman i cili i tregton këto pije të ndaluara me qëllim që të tërheqë klientët? Cili është gjykimi për atë që u ofron mish derri klientëve, kur punon në atë restorant për shkak të kërkimit të rrizkut? Cili është gjykimi për pronarin e atij restoranti që fut në të mish derri dhe fiton prej tij?

Përgjigja: Së pari: Është haram që të punosh dhe të fitosh jetesën duke ndihmuar në kryerjen e harameve, si alkooli dhe mishi i derrit. Po kështu edhe pagesa e marrë në këtë rast është haram, pasi që kjo është ndihmë në gjynahe dhe armiqësi, të cilat Allahu i ka ndaluar me Fjalën e Tij: “dhe mos e ndihmoni njëri-tjetrin në gjynahe dhe armiqësi!” [El Maide, 2].

Të këshillojmë që të largohesh nga puna në këtë restorant apo të ngjashëm me të, sepse këtu ka ndihmesë në atë që Allahu e ka bërë të ndaluar.

Së dyti: Muslimanit i ndalohet që të shesë gjëra të ndaluara, si mishi i derrit e alkooli; sepse Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: “Kur Allahu ndalon diçka, Ai ndalon edhe çmimin (shitjen apo blerjen) e saj gjithashtu.”

Rrizku dhe tërheqja e klientëve janë në Dorë të Allahut dhe jo në shitjen e të ndaluarave, prandaj muslimani duhet t’i frikësohet Allahut të madhëruar duke zbatuar urdhrin e Tij dhe duke iu larguar ndalesave të Tij, sepse: “Atij që i frikësohet Allahut, Ai do t’i gjejë rrugëdalje (nga çdo vështirësi) dhe do t’i japë risk prej nga nuk e pret. Allahu i mjafton kujtdo që mbështetet tek Ai. Allahu e përmbush me siguri vendimin e Tij dhe për çdo gjë Ai ka caktuar masë.” [Et Talak, 2-3].

Allahu e ka suksesin në Dorë! Dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tonë, Muhamedin, familjen dhe shokët e tij!

“Komisioni i përhershëm për kërkimet shkencore dhe për fetva” Kryetar: Abdulaziz ibën Abdullah ibën Baz. Nënkryetar: Abdurrazak Afifi. Anëtar: Abdullah ibën Gudejan. Anëtar: Abdullah ibën Kaud.

(Pyetja Nr. 7) Egzona / Gjakovë: / 10-3-2008

Message: Es selam alejkum. Allahu ju shperbleft me xhentein Firdeus per punen qo po e beni!
Deshta me pyet sa eshte e lejuar me dal ne foto se kam lexuar se nuk lejohet veq ne raste te domosdoshme p.sh pasaporta… por nuk kam ndoje argumen me te cilin munt ta argumentoj kete qendrimin ndaj fotografimit?


Përgjigje / 11-3-2008

Në lidhje me fotografitë kanë ardhur disa hadithe të sakta prej të cilave përmendim:

 1. Transmetohet nga Aisha (radiallahu anha) se ajo ka thënë: “I Dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) hyri tek unë, dhe unë kisha mbuluar sepeten time me një copë në të cilën kishte piktura, (në një transmetim tjetër thuhet: kishte kuaj me krahë). Kur ai e pa atë, e grisi, iu skuq fytyra dhe tha: “O Aishe! Njerëzit që do të kenë dënim më të madh tek Allahu në ditën e Kiametit janë ata të cilët maten (garojnë) me krijimin e Allahut. (Në një transmetim tjetër thotë: “Autorët e këtyre pikturave do të dënohen dhe atyre do t’u thuhet: “Jepuni jetë atyre që keni krijuar!” Pastaj tha: “Në atë shtëpi ku ka piktura, nuk hyjnë engjëjt.” Aisha thotë: “E premë atë copë dhe bëmë me të një apo dy mbështetëse, [dhe unë e pashë atë (Pejgamberin) të mbështetur në njërën prej tyre, dhe ajo kishte pikturë.”4Shejh Albani, në librin “Rregullat e Dasmës në Sunetin e Pastër”, thotë: Këtë hadith e ka nxjerrë Buhariu 10/317-318, Muslimi 6/158-160, Bejhakiu 7/269, Ahmedi 6/229,281. Shtesa e fundit është e Ahmedit dhe zinxhiri i transmetimit të saj është sipas kushteve të Muslimit… Kjo pikturë mbi të cilën u mbështet Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka qenë e prerë në mes dhe jo në formën e saj të plotë, sepse Aisha thotë se e prenë atë copë. Kështu ka bashkuar Ibën Haxheri mes haditheve në këtë temë dhe këtë gjë e përkrah edhe hadithi i tretë që do përmendim.
 2. Transmetohet gjithashtu nga Aisha (radiallahu anha) se ka thënë: “Mbusha për Pejgmaberin (salallahu alejhi ue selem) një jastëk në të cilin kishte piktura. Kur erdhi, ai qëndroi në këmbë mes dy dyerve dhe i ndryshoi fytyra. Unë i thashë: “Çfarë kemi bërë, o i Dërguari i Allahut? [Pendohem tek Allahu për atë që kam bërë!]” Ai tha: “Çbën këtu ky jastëk?”

-Këtë jastëk e bëra për ty që të shtrihesh mbi të.”

-A nuk e di ti se engjëjt nuk hyjnë në atë shtëpi ku ka pikturë, dhe se kush pikturon, do të ndëshkohet në ditën e Kiametit? (në një transmetim tjetër thotë: “Autorët e këtyre pikturave do të ndëshkohen në ditën e Kiametit.”)

[Aisha thotë: “Nuk hyri në shtëpi deri sa e nxora atë jastëk.”]5E ka nxjerrë Buhariu 2/11, 4/105, Ebu Bekër es Shafii në “EL Fevaid”, dhe shtesa në kllapa është e tij; ajo e ka senedin të saktë.

 1. I Dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: “Më erdhi Xhibrili (alejhis selam) dhe më tha: “Të erdha dje dhe nuk më ndaloi nga hyrja tek ti vetëm shkaku se te dera ishte një pikturë [burrash], në shtëpi gjendej një mbulesë me piktura dhe një qen. Urdhëro që pikturës që ke në shtëpi t’i hiqet koka dhe të marrë formën e pemës, urdhëro që mbulesa të pritet dhe me të të bëhen dy mbështetëse që shkelen (si përbuzje për pikturën) dhe urdhëro që të nxirret qeni! [Sepse ne nuk hyjmë në atë shtëpi ku ka pikturë dhe as qen.] Veç kur një këlysh qeni i Hasanit dhe Husejnit ishte poshtë sepetes, (në një transmetim tjetër thuhet: poshtë krevatit). Ai (salallahu alejhi ue selem) tha: “O Aishe! Kur hyri ky qen?” -Për Zotin, nuk e kam vënë re! -tha ajo. -Pastaj urdhëroi që të nxirrej jashtë [mori ujë me dorën e vet dhe e hodhi te vendi ku ishte qeni.”6Hadith i saktë. Nxjerrjen e tij e ka bërë shejh Albani në librin e përmendur më sipër.

Bazuar në këto hadithe, shumica e dijetarëve të mëhershëm dhe bashkëkohorë janë të mendimit se pikturat apo skulpturat, me apo pa hije, dhe këtu futen edhe fotografitë, janë të ndaluara që të bëhen dhe që të varen në mur apo në vend të dukshëm, për arsyet që përmenden në këto hadithe.

Ky është mendimi i shejh Ibën Bazit, i shejh Albanit etj.

Ndërsa nga shejh Ibën Uthejmini (Allahu e mëshiroftë!) është përcjellë se ai nuk i quan të ndaluara fotografitë e bëra me aparat fotografik për shkak se ato nuk janë piktura prej veprës së njeriut, por janë vepër e aparatit, dhe së dyti: ato nuk përmbajnë barazim apo garim me krijimin e Allahut, por janë thjesht përcjellje e pikturës së krijuar nga Allahu me anë të aparatit, pa ndonjë mjeshtëri të fotografit, i cili vetëm sa shkrep aparatin… Por shejhu e ndalon varjen e tyre mbi mur apo vendosjen e tyre në vend të dukshëm. Si dhe i quan të ndaluara ato fotografi që përmbajnë gjëra të ndaluara. [“Mexhmuul Fetava”, i Ibën Uthejminit, 12/311-327.]

Por shejh Abdurrahman ibën Nasir el Berak, i përgjigjet kësaj fetvaje të shejh Ibën Uthjminit duke e justifikuar atë në lidhje me përfytyrimin e mënyrës dhe esencës së fotografisë me aparat, duke dalë në përfundimin se nuk ka ndonjë dallim mes saj dhe pikturës, mendim të cilin e përkrah shumica e dijetarëve selefi bashkëkohorë. Fjala e shejh Berakut në lidhje me këtë është e gjatë. Referenca e saj është ky link:

http://albarrak.islamlight.net/index.php?option=com_ftawa&task=vieë&id=21554&Itemid=7

Më poshtë po sjellim një fetva të “Komisionit të përhershëm të fetvave”, në lidhje me fotografitë dhe filmimet:

Pyetja e katërt nga fetvaja me nr. 2358:

A lejohet fotografimi me aparat fotografik, filmimi televiziv dhe shikimi i televizorit veçanërisht për lajmet?

Përgjigja: Nuk lejohet fotografimi i gjallesave me shpirt as me aparat fotografik dhe as me mjet tjetër, dhe as nuk lejohet që të përvetësohen fotografi të gjallesave me shpirt dhe as të mbahen, vetëm në rast domosdoshërie, si për kartë identiteti apo pasaportë, në këtë rast lejohet mbajtja e tyre.

Ndërsa televizori është mjet dhe vegël me të cilën nuk lidhet gjykim në vetvete, por gjykimi për të lidhet me përdorimin e tij: n.q.s. ai përdoret për gjëra të ndaluara, siç është kënga e shthurur, shfaqja e pamjeve provokuese, sjellja si klloun, gënjeshtra, shpifja, ateizmi, përmbysja e të vërtetave, e të tjera si këto, atëherë ai është haram. E n.q.s. përdoret për punë të mira, siç është leximi i Kuranit, sqarimi i të vërtetës, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja, e tjera si këto, atëherë është i lejuar. Ndërsa në rast se përdoret për të dyja këto, atëherë gjykimi për të është me ndalim nëse ato barazohen me njëra-tjetrën, ose kur përdorimi për keq e mund atë për mirë. E Allahu është Ai i Cili jep sukses! Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tonë, Muhamedin, familjen dhe shokët e tij!

Kryetar: Abdulaziz ibën Abdullah ibën Baz.

Nënkryetar: Abdurrazak Afifi.

Anëtar: Abdullah ibën Gudejan.

Anëtar: Abdullah ibën Kaud.

(Pyetja Nr. 6) Iliri / Gjermani: / 4-3-2008

Message: Selamun alejkum!
A mund te me rekomandoni diqka per keto libra dhe a ja vlen me i ble.
Librat jane keto:
1. “Dhjete te pergezuarit me xhenet”.
2. “Havarigjet”.
3. “Kurthat e shejtanit” ( Ibn Kajim)
4. “Fetvate e te Derguarit te Allahut a.s ” ( Ibn Kajim)
5. “Kushtetuta Islame” = E ka pergaditur Universiteti Islamik Al-Anzar KAIRO, autori i te cilet eshte edhe (Dr.Muhamed Sejid Ahmed El Musejer).
6. “Hadithe te zgjedhura” te Imam Albanit.
7. “Semundja dhe Ilaqi” ( Ibn Kajim)
8. “Mos u trishto” ( Aid e Karni)
9. “Permisimi i zemrave” ( Amer Halid)
10. “Arti i edukimit te femijeve” (Muhamed Mursi)
11. “Urtesia ne bindje ndaj urdheresave te Allahut” ( ibn Tejmije)
12. “Rruga e muslimanit” ( Ebu Beker El Xhezairi )
13. “Enciklopedia e dijenise dhe urtesise” (Ibn Regjep el Hanbeli)


Përgjigje / 4-3-2008

Sa me shume dije te kete njeriu, aq me shume libra i lejohet te lexoje, qofte edhe librat e bidatcinjve mutezili etj, sepse ai di te dalloje te verteten nga e paverteta dhe ka per qellim qe te nxjerre ne dukje te pavertetat e tyre. Ndersa kur njeriu eshte fillestar ne fe, ose me dije te paket dhe jo te thelluar, ai duhet te lexoje libra te sigurte qe te marre bazat e sakta, sepse ne kete kohe ai eshte ne kohen e hedhjes se themeleve dhe ato duhet te jene te sakta e te forta. Une po te shkruaj ndonje koment te vogel per secilin prej librave qe ke permendur:

 1. “Dhjete te pergezuarit me xhenet”; Cili eshte autori? Ka rendesi njohja e autorit per te njohur menyren e tij ne tregimin e historise ne kete liber. Sepse historia eshte po ajo, por menyra e komentimit ndryshon dhe mund te kete gjera qe nuk i kuptojne fillestaret ose i kuptojne gabim.
  2. “Havarigjet”. Perseri duhet te shohesh autorin.
  3. “Kurthat e shejtanit” ( Ibn Kajim): Liber qe keshillohet edhe pse eshte pak i veshtire qe te kuptohet, por ketu luan rol edhe perkthimi i perkthyesit. Une nuk e di kush e ka perkthyer.
  4. “Fetvate e te Derguarit te Allahut a.s ” ( Ibn Kajim): Gjithashtu keshillohet. Te gjitha librat e Ibnul Kajimit keshillohen, por duke pasur parasysh se nuk jane te gjitha te lehta per t’u kuptuar dhe roli i perkthyesit ka shume rendesi ketu, sepse nese perkthyesi e kupton gabim fjalen e iben kajimit, edhe lexuesi do e kuptoje gabim…
  5. “Kushtetuta Islame” = E ka pergaditur Universiteti Islamik Al-Anzar KAIRO, autori i te cilet eshte edhe ( Dr.Muhamed Sejid Ahmed El Musejer): besoj se ky eshte liber i perparuar dhe jo per fillestare, dhe ne te duhet te kete gjera qe ka kundershtim ne mes te dijetareve…
  6. “Hadithe te zgjedhura” te Imam Albanit. Je i lire ketu qe te zgjerosh horizontin ne lidhje me hadithet, qe te njohesh sa me shume hadithe, megjithese kjo nuk eshte metode akademike per te mesuar fene, por thjesht per te shkuar sa me shume hadithe neper duar.
  7. “Semundja dhe Ilaqi” ( Ibn Kajim): Liber i mire, uroj te jete perkthyer mire, sepse sic te thashe, librat e Ibnul Kajimit kane gjuhe pak te veshtire.
  8. “Mos u trishto” ( Aid e Karni): Nuk eshte keshilluar nga dijetaret selefi, per shkak se nuk i permbahet menyres akdemike ne liber por thjesht ngacmim te emocioneve. Rregullin tashme e ke, qe cdo gje kthehet tek ti nese ai liber ben per ty apo jo, varet nga dija qe ke.
  9. “Permisimi i zemrave” ( Amer Halid): Nuk eshte i keshilluar nga dijetaret selefi, madje keshillohet mosleximi dhe mosdegjimi i tij, per shkak se autori nuk ka dije fetare te mjaftueshme por flet me entuziazem dhe ka shume gjera qe bien ne kundershtim me rregullat e sheriatit. Nuk eshte dijetar nga i cili merret dija.
  10. “Arti i edukimit te femijeve” (Muhamed Mursi): Nuk e njoh as librin dhe as autorin.
  11. “Urtesia ne bindje ndaj urdheresave te Allahut” ( ibn Tejmije): Keshillohet por duke pasur parasysh perseri punen e perkthyesit sepse gjuha e iben tejmijes Allahu e meshirofte eshte gjithastu pak e veshtire dhe lidhja e fjaleve me njera-tjetren kerkon vemendje te vecante nga operkthyesi dhe nga lexuesi me pas.
  12. “Rruga e muslimanit” ( Ebu Beker El Xhezairi ): Liber i mire dhe i thjeshte. Te keshilloj ta lexosh.
  13. “Enciklopedia e dijenise dhe urtesise” (Ibn Regjep el Hanbeli): Liber i mire por jo shume i lehte per t’u kuptuar. Ka rendesi gjithashtu puna e perkthyesit. Ne pergjithesi, librat e dijetareve te vjeter perdorin nje gjuhe me te veshtire se e atyre bashkekohore, ne arabisht eshte fjala, dhe perkthyesi duhet te kete njohuri te mira ne gjuhe dhe ne sheriat per kuptimin dhe perkthimin e tyre, sepse pergjegjesia eshte e madhe.

Besoj t’i kesh te qarta keto dhe lusim Allahn te na jape dije te dobishme dhe te na beje dobi me dijen qe na jep!

(Pyetja Nr. 5) Hamza: / 2-3-2008

Message: selam alejkum ,,,inshalla jeni mire te gjithe e veq vazhdoni Allahu ju ndihmofte. Une e kam nje pytje: me lujt me zari nga 2 veta apo 4 veq per qef jo me pare e jo me u shjat por veq per qef a lejohet apo jooo se eshte hadithi por a ka te bej me zarin si zar apo me lojen? selam alejkum.


Përgjigje / 5-3-2008

Shejh Albani (Allahu e meshirofte!) u pyet per lojen e futbollit dhe ai u pergjigj: “Loja e futbollit eshte njesoj si te gjitha lojerat qe luajne muslimanet sot, dhe ajo perfshihet ne domethenien e pergjithshme te fjales se Pejgamberit salallahu alejhi ue selem: “Cdo loje me te cilen luan biri i Ademit, eshte e kote, perveç luajtjes me gruan, me kalin, me gjuajtjen e shigjetes dhe noti.” Pejgamberi i permendi keto lojera me te cilat luanin njerezit ne ate kohe dhe i perjashtoi ato nga lojerat e kota, dhe ketu duhet te kemi parasysh dy gjera: E para: Ne hadith thuhet “te kota” dhe jo “haram-te ndaluara”. E dyta: Kur qendrojme ne kete dallim ne shprehje, patjeter qe ka dallim edhe ne gjykimin e fikhut; kur ne hadith thuhet “e kote”, nuk do te thote se ajo eshte haram, sepse “e kote” eshte me afer kuptimit qe eshte per qellim, dmth “lojes”, ndersa harami eshte gjykim i qarte nga i cili duhet te largohesh. Nese e kuptojme kete, mund te themi se cdo loje me te cilen luan njeriu ne cdo vend e ne cdo kohe, eshte e kote dhe ne te nuk ka shperblim, sigurisht nese shpeton nga marrja e ndonje gjynahu, i cili mund te jete nga vete lloji i lojes me te cilen luan, ose nga gjera te tjera qe i shoqerohen lojes. Per kete po marrim dy shembuj sqarues, siç thote Allahu: “Keto shembuj ua sjellim njerezve me qellim qe te mendojne.” [El Hashr, 21]: Loja me zara (tavlla) dhe loja e shahut. Loja e tavlles eshte e ndaluar me tekst hadithi dhe ajo eshte e ndaluar ne vetvete, sic ka ardhur ne hadithin e sakte se Pejgamberi salallahu alejhi ue selem ka thene: “Kush luan me zare (tavllë), eshte njesoj sikur te kete perlyer doren ne mishin e derrit dhe ne gjakun tij.” [Muslimi (2260)], dhe ne nje hadith tjeter thuhet: “Kush luan me zare (tavllë), ka kundershtuar Allahun dhe te Derguarin e Tij”. [Ebu Daudi (4938)]. Dhe sic dihet nga te gjithe, mishi i derrit dhe gjaku i tij eshte i papaster me papasterti vetjake. Pra luajtja me kete lloj loje nuk lejohet.

Pastaj shejhu foli per lojen e shahut dhe doli ne perfundimin se ajo lejohet nese hiqen figurat nga lojtaret, me kusht qe te mos shoqerohet me gjera te ndaluara dhe te mos pengoje nga detyrimet ndaj Allahut apo ndaj njerezve… [Vargu i Fetvave te Xhides, kaseta nr. 32]

(Pyetja Nr. 4) Samvill: / 2-3-2008

Message: Esselamu Alejkum.
Deshta nji pyetje me ju bo se une emrin e kam Samvill dhe se a eshte emer i ndonje pejgamberi ?


Përgjigje / 4-3-2008

Nuk ka ardhur ndonje ajet Kurani apo hadith nga Pejgamberi salallahu alejhi ue selem qe ndonje prej pejgambereve te kete patur emrin (Samvill) apo (Samuel). Eshte permedur emri (Samuel) ne nje transmetim te permendur ne librin “El Muntedhim”, i Iben El Xheuzi, dhe ky ka qene emri i nje jehudiu qe kishte dije nga Teurati, para ardhjes se Pejgamberit Muhamed salallahu alejhi ue selem. Nuk dime cfare kuptimi ka, pasi qe duhet te jete ne gjuhen hebraishte.

(Pyetja Nr. 3) Alban / Kosovë

Pyetje: Selam alejkum. Desha te ju pyes rreth zgjedhjeve ne Kosove. A na lejohet neve qe te dalim ne zgjedhje tek nje parti qe eshte me afer islamit dhe qe anetaret e tyre falin 5 vaktin, edhe pse e dime qe kjo nuk eshte metode selefije, mirepo kam per qellim disa dijetar qe kane thene qe ti peshojme te keqiat dhe te mirat,nese ekqja ndodh meshuem ateher kane thene qe lejohet te votohet per ate parti qe nuk u ben zullum muslimaneve dhe nuk i pengon muslimanet ne praktikimin e Islamit?
Cfare eshte hukmi me konkretisht te me tregoni rreth kesaj ceshtjeje [votimeve]-mundesisht ti pyetni talebet e shejh Albanit, per aktualitetin tone ne Kosovë.
Ju pershendes me pershendetjen e banoreve te Xhenntit- Es-Selam Alejkum ve rahmetullahi ve brekatuhu.


Përgjigje / 13-11-2007

Gjykimi për pjesëmarrjen në zgjedhje parlamentare ka dy gjendje: 1. Kur sistemi ligjor është sistem Islam dhe i nënshtrohet ligjit të Allahut, dhe ata që zgjidhen kanë cilësitë e dijetarëve të ligjërimit dhe lidhjes së marrëveshjeve, në këtë rast nuk ka ndalesë nga pjesëmarrja në zgjedhje, madje kjo është mbajtje e amanetit për të cilin Allahu ka urdhëruar që ruhet dhe t’i dorëzohet atyre që u takon. Allahu thotë: “Allahu ju urdhëron që amanetet t’ua ktheni atyre që u përkasin.” [En Nisa, 158]. E nga amaneti është edhe zgjedhja e njerëzve me dije dhe besim dhe çështja t’u besohet atyre. Në Sahihun e Buhariut transmetohet nga Ebu Hurejra se Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: “Kur të humbë amaneti, prit Kiametin!” -Si humbet ai? -“Kur çështja i besohet atyre që nuk e meritojnë, atëherë prit Kiametin!”

 1. Kur sistemi ligjor nuk është Islam, por sistem demokratik, komunist, diktatorial etj, prej sistemeve të vendosura nga njerëzit, në këtë rast mendimet e dijetarëve bashkëkohorë janë të ndryshme: disa mendojnë se pjesëmarrja në zgjedhje është e lejuar në qoftë se kjo gjë realizon mundësisht një përfitim të lejuar, ndihmon të vërtetën dhe pakëson të keqen dhe padrejtësinë, refuzon të pavërtetën apo e pakëson atë, shfaq të vërtetën apo një pjesë të saj etj, atëherë pjesëmarrja në këtë rast është e lejuar, duke vepruar sipas Fjalës së Allahut: “Kini frikë Allahun sa të mundeni.” [Et Tegabun, 16].

Ky është edhe mendimi i tre dijetarëve të mëdhenj bashkëkohorë: Ibën Bazit, Ibën Uthejminit dhe shejh Albanit (Allahu i mëshiroftë!):

Shejh Ibën Bazi ka thënë: “Hyrja në parlament për ngritjen e të vërtetës është vaxhib.”

Shejh Ibën Uthejmin ka thënë: “Përse t’ja lëmë atë laikëve dhe të shthururve e të veprojnë si të duan?!”

Shejh Albani ka thënë: “Zgjedhja e njerëzve deputetin musliman për parlament është vaxhib. N.q.s. në mesin e kandidatëve për deputet ka edhe jomuslimanë, atëherë çdo musliman duhet të votojë vetëm për deputetët muslimanë, për ata që janë më afër rrugës së saktë… E them këtë, edhe pse besoj se ky kandidim dhe këto zgjedhje nuk reazlizojnë qëllimin e kërkuar nisur nga teoria e “pakësimit të së keqes”, apo nga rregulli “largimi i të keqes së madhe me të keqe më të vogël” siç thonë dijetarët e fikhut.” [ المجلة السلفية الصادرة بالسعودية . العدد 03 لسنة 1418 هـ . ص 29 ].

Ndërsa në lidhje me zgjedhjet në Kosovë posaçërisht, kemi pyetur shejh Ali el Halebi dhe përgjigja e tij ishte se pjesëmarrja në zgjedhje është në varësi të dobisë që pritet e nëse nuk ka dobi, atëherë nuk duhet marrë pjesë në to. E tash, nëse ka apo nuk ka dobi nga pjesëmarrja në zgjedhje dhe nga rezultati i tyre, këtë duhet ta përcaktojnë njerëzit me dije fetare në vend. E Allahu e di më mirë!

(Pyetja Nr. 2) Alban / Kosovë

Subjekti: Pyetje: Selam alejkum! All-llahu ju shperbleft, jeni shum te mire, veq deshta me dit kush ju pergjigjet pytjeve te vllaznive qe ja shtrojn pytjet keti forumi, a jan hoxhollar dhe nese mundeni mem tregu cilet jan shkurt? All-llahu ju shperbleft, selam alejkum!


Përgjigje / 9-11-2007

Nëse ka vëllezër që nuk e dinë, atëherë duhet të jetë e ditur nga të gjithë se synimi me këtë forum është përfitimi i përbashkët dhe përpjekja për t’ju ardhur në ndihmë vëllezërve që janë larg dijetarëve dhe nuk kanë mundësi t’i pyesin ata. Ajo që ne bëjmë është marrja e pyetjes, perceptimi i saj dhe kërkimi për përgjigjen me të gjitha mënyrat e mundshme nga fjalët e dijetarëve të mëdhenj, duke kërkuar nëpër librat, shkrimet dhe kasetat e tyre. Fetvatë e paraqitura këtu nuk ja dedikojmë vetes, Allahu na ruajtë, sepse nuk jemi ende në gjendje për këtë, por i mbledhim ato nga dijetarët e konsideruar, siç e thamë. Sigurisht që ka edhe pyetje të thjeshta për të cilat nuk është nevoja të bëhen kërkime të mëdha, dhe në këtë rast e japim përgjigjen thjesht pa përmendur fjalët e dijetarëve në të. Sa për sqarim, me përgatitjen e përgjigjeve merret personalisht vëllai juaj Dr. Bledar Karaj el Albani, në degën “El Fikhu ue Usuluhu”, në Jordani.

(Pyetja Nr. 1) Beqir / Kosovë

Subjekti: Pyetje: Es selam Alejkum. A asht shirk shikimi i pornografive, se kjo dmth se asht mos bindje ndaj Allahut apo kufer? Nese kish pas mundesi. Allahu ju rujt edhe ju shperbleft me xhenet!


Përgjigje

Shikimi i këtyre gjerave te uleta eshte mekat dhe gjynah, i cili arrin ne graden e gjynahut te madh me vazhdimesi ne kete veper, madje deri ne shirk nese arrin deri ne adhurimin e tyre.

Shejhu i Islamit, Ibën Tejmije thotë: “Imoraliteti eshte prej gjynaheve te medha, ndersa shikimi dhe prekja e paket dhe e paqellimshme jane te falura nese eliminohet gjynahu i madh, por nese vazhdon te shikosh apo te prekesh, atehere kjo kalon ne gjynah te madh, madje vazhdimi ne keto mund te jete me i madh se shthurja e paket; d.m.th. vazhdimi i te shikuarit me epsh dhe gjerat qe lidhen me kete prej zjarrmise, prekjes, etj, mund te jene shume me te medha se prishja e ndodhur nga berja nje here imoralitet por qe nuk vazhdon ne te. Prandaj dijetaret e fikhut thone: “Deshmuesi i drejte eshte ai qe nuk kryen gjynah te madh dhe nuk vazhdon ne gjynahe te vogla.” Ne hadith te sakte thuhet: “Nuk ka gjynah te vogel me vazhdimesi ne te, dhe as gjynah te madh me pendim per kryerjen e tij.” (D.m.th. nese vazhdon ne berjen e nje gjynahu te vogel, ai nuk quhet i vogel por i madh, dhe nese pendohesh pas nje gjynahu te madh, ai te falet nga Allahu.) Madje shikimi dhe prekja mund t’a çojne burrin ne shirk, sic thote Allahu i Madheruar: “Ka prej njerezve qe marrin per zota te tjere perveç Allahut, duke i dashur ato si dashuria per Allahun.”[El Bekare, 165]. Ndaj, dashuria per fotot e uleta nuk ndodh vecse nga dobesia e dashurise per Allahun dhe nga dobesia e besimit. Kete gje Allahu e ka permendur ne Kuran duke ia atribuar gruas se Azizit ne historine e Jusufit, e cila ishte idhujtare, ia ka atribuar gjithashtu popullit te Lutit idhujtare. Kjo sepse i dashuruari me zjarr behet rob i asaj qe dashuron, i nenshtrohet asaj dhe zemra e tij behet rob i saj.” [Mexhmuul Fetava, 15/293].

Kurimi i kësaj nuk behet duke vazhduar ne shikim te ndaluar, gje e cila e shton zjarrin edhe me shume, pasi qe sic thote Ibnul Kajim: “Shikimi i pare eshte shigjete e helmuar prej shigjetave te Iblisit, dhe sic dihet e dyta eshte edhe me shume e helmuar se e para, atehere si mund te kurosh helmin me helm…?! ” Keshtu qe kurimi i vetem dhe i shpejte per kete eshte ulja e shikimit sic jemi urdheruar ne Kuran. Allahu na ruajte nga cdo e keqe dhe na dhente sukses ne arritjen e kenaqesise se Tij!

 • 1
  Buhariu 1164 dhe Muslimi 4022.
 • 2
  Muslimi 81, Tirmidhiu 2612, Ebu Daudi 4519. Teksti i përmendur është tek ky i fundit.
 • 3
  Hadithi është Sahih, por atë nuk e ka nxjerrë Muslimi dhe ai është me shprehjen “Besimtari” në vend të “MUslimani”. Atë e ka nxjerrë Tirmidhiu 2737, Nesai 1938, Ahmedi 7922. Shih “Es Sahiha” 832.
 • 4
  Shejh Albani, në librin “Rregullat e Dasmës në Sunetin e Pastër”, thotë: Këtë hadith e ka nxjerrë Buhariu 10/317-318, Muslimi 6/158-160, Bejhakiu 7/269, Ahmedi 6/229,281. Shtesa e fundit është e Ahmedit dhe zinxhiri i transmetimit të saj është sipas kushteve të Muslimit… Kjo pikturë mbi të cilën u mbështet Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka qenë e prerë në mes dhe jo në formën e saj të plotë, sepse Aisha thotë se e prenë atë copë. Kështu ka bashkuar Ibën Haxheri mes haditheve në këtë temë dhe këtë gjë e përkrah edhe hadithi i tretë që do përmendim.
 • 5
  E ka nxjerrë Buhariu 2/11, 4/105, Ebu Bekër es Shafii në “EL Fevaid”, dhe shtesa në kllapa është e tij; ajo e ka senedin të saktë.
 • 6
  Hadith i saktë. Nxjerrjen e tij e ka bërë shejh Albani në librin e përmendur më sipër.