Njësimi i Zotit – Teuhidi

By |2021-11-30T18:03:40+00:00September 16th, 2021|

1. ALLAHU ËSHTË KRIJUESI, ZOTËRUESI DHE MBAJTËSI I GJITHÇKAJE QË EKZISTON

Autor: Muhamed ibën Salih el Uthejmin –Allahu e mëshiroftë!

Nga libri “El Kaulu el Mufid ala Kitabi et Teuhid”


Teuhidi er Rububije është të njësuarit e Allahut […]