ZGJIDHJA E AKTIT TË MARTESËS DHE PASOJAT E SAJ

MES KODIT TË FAMILJES TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

DHE KODIT TË GJENDJES CIVILE TË JORDANISË

STUDIM JURIDIK SHERIATIK KRAHASUES

 

Autor: Dr. BLEDAR ALBANI

Mbikëqyrës: Prof. Dr. Khaluk Muhamed Dajfallah Agha

Amman, Jordani

2015 AD –1436 AH

 

 

Përmbajtja

Parathënie

Kapitulli i Parë: Zgjidhja e aktit të martesës

Temë hyrëse

— Nëntema e parë: Domethënia e zgjidhjes së aktit të martesës

— Nëntema e dytë: Dallimi mes zgjidhjes së aktit të martesës me divorc dhe me pavlefshmëri të aktit

— Nëntema e tretë: Rastet e zgjidhjes së martesës

Tema e parë: Zgjidhja e martesës me dëshirën e njërit bashkëshort – Talak.

— Nëntema e parë: Domethënia e Talakut dhe ligjshmëria e tij

— Nëntema e dytë: Kushtet e divorcuesit dhe të divorcuarës

— Degëzimi i parë: Kushtet që duhet të përmbushë divorcuesi

— Degëzimi i dytë: Kushtet që duhet të përmbushë gruaja që divorcohet

— Nëntema e tretë: Përfaqësimi dhe autorizimi për divorc

— Nëntema e katërt: Llojet e divorcit në varësi të shprehjes dhe cilësisë së tij

— Degëzimi i parë: Divorci i shprehur drejtpërdrejtë dhe divorci i tërthortë

— Degëzimi i dytë: Divorci i çastit, i kushtëzuar dhe i lidhur me të ardhmen

— Degëzimi i tretë: Divorci me shprehje të trefishtë

— Degëzimi i katërt: Divorci me të drejtë kthimi dhe divorci i pakthyeshëm

— Degëzimi i pestë: Divorci sipas traditës profetike dhe divorci i shpikur

Tema e dytë: Zgjidhja e martesës me dëshirën e të dy bashkëshortëve – Al Khul’u

— Nëntema e parë: Domethënia e Khul’it, ligjshmëria e tij dhe dallimi mes tij dhe divorcit me pagesë

— Nëntema e dytë: Shpjegimi juridik i Khul’it

— Nëntema e tretë: Kompensimi i Khul’it, sasia e tij dhe kushtet e tij

Tema e tretë: Zgjidhja e detyrueshme e martesës nga gjykata apo ligji Sheriatik

— Nëntema e parë: Ndarja nga gjykata

— Degëzimi i parë: Ndarja për shkak të zënkave dhe grindjeve të vazhdueshme

— Degëzimi i dytë: Ndarja për shkak të mungesës, humbjes apo largimit

— Degëzimi i tretë: Ndarja për shkak të burgosjes

— Degëzimi i katërt: Ndarja për shkak të mos-shpenzimit për ushqim e jetesë

— Degëzimi i pestë: Ndarja për shkak të të metave fizike

— Nëntema e dytë: Ndarja nga ligji Sheriatik

— Degëzimi i parë: Ndarja me mallkim

— Degëzimi i dytë: Ndarja për shkak të largimit nga shtrati bashkëshortor

— Degëzimi i tretë: Ndarja për shkak të krahasimit të gruas me shpinën e nënës

— Degëzimi i katërt: Ndarja për shkak të ndryshimit të fesë

Kapitulli i dytë: Pasojat e zgjidhjes së aktit të martesës

Hyrje

Tema e parë: Pasojat që lidhen me dy bashkëshortët

— Nëntema e parë: Periudha e pritjes së gruas së divorcuar (El Iddeh)

— Nëntema e dytë: Llohet e “Iddeve” dhe rregullat e tyre

Tema e dytë: Pasojat që lidhen me fëmijët dhe të afërmit

— Nëntema e parë: Vërtetimi i atësisë

— Degëzimi i parë: Vërtetimi i atësisë me anë të shtratit martesor

— Degëzimi i dytë: Vërtetimi i atësisë me anë të pohimit nga babai

— Degëzimi i tretë: Vërtetimi i atësisë me anë të provës

— Degëzimi i katërt: Dispozitat e fëmijës së gjetur dhe të birësimit

— Nëntema e dytë: Gjidhënia

— Degëzimi i parë: Gjykimi për gjidhënien dhe rëndësia e saj në Islam

— Degëzimi i dytë: Pagesa për gjidhënien dhe kohëzgjatja e saj

— Nëntema e tretë: Rritja e fëmijës dhe kujdesi për të

— Degëzimi i parë: Domethënia e rritjes së fëmijës dhe kujdesit për të

— Degëzimi i dytë: Renditja e atyre që kanë të drejtë të rrisin fëmijën dhe të kujdesen për të

— Degëzimi i tretë: Kushtet që duhët të plotësojë kujdestari i fëmijës dhe mbajtësi i tij, si dhe kohëzgjatja e kujdestarisë dhe mbajtjes së fëmijës

— Degëzimi i katërt: Pagesa për rritjen dhe përkujdesjen ndaj fëmijës

— Nëntema e katërt: Shpenzimet e fëmijëve dhe të afërmve

— Degëzimi i parë: Shpenzimet e fëmijëve mbi prindërit e tyre

— Degëzimi i dytë: Shpenzimet e prindërve mbi fëmijët e tyre

— Degëzimi i tretë: Shpenzimet mes të afërmve nga lidhja e gjakut

Mbyllje: Rezultatet e studimit dhe porositë kryesore të autorit

Literatura e përdorur

Se shpejti te shtjelluara, inshaAllahu …