Tag Archives: pastrimi

Pastrimi

05.05.2017 11:11 AM | No Comments

Pastrimi (Et-Tahara) Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Karaj el Albani Sipas burimeve të Sheriatit islam, uji ndahet në katër lloje: (a) Uji absolut (Mutlak) (b) Uji i...

Read more

Kategoritë