Tag Archives: Islam

Cilat janë Bazat e Besimit në Islam?

08.05.2017 11:42 AM | No Comments

  Në hadithin e mirënjohur të Xhibrilit, të cilin e transmeton Umeri (Allahu qoftë i kënaqur me të!), thuhet: “Më pas vazhdoi: “Më trego çfarë është imani (besimi)?” Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) tha :...

Read more

TESTAMENTI

28.01.2017 5:07 PM | No Comments

TESTAMENTI NE ISLAM Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve me gjykimet e shejh Albanit: Bledar Albani Përkufizim Fjala testament vjen nga fjala arabe uesija, që do të thotë të...

Read more

Kategoritë