Tag Archives: besimi

Cilat janë Bazat e Besimit në Islam?

08.05.2017 11:42 AM | No Comments

  Në hadithin e mirënjohur të Xhibrilit, të cilin e transmeton Umeri (Allahu qoftë i kënaqur me të!), thuhet: “Më pas vazhdoi: “Më trego çfarë është imani (besimi)?” Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) tha :...

Read more

Kategoritë