Tag Archives: bazat e Islamit

Cilat janë Bazat e Islamit

15.02.2017 11:22 AM | No Comments

Bazat e Islamit   Në hadithin e mirënjohur të Xhibrilit, të cilin e transmeton Umeri (Allahu qoftë i kënaqur me të!), thuhet: “Më pas vazhdoi: “Më trego çfarë është Islami?” Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!)...

Read more

Radio Kurani


Shejh Saud Shurejm


Kategoritë