Titulli i Librit: “FUTBOLLI NDËRMJET DOBIVE DHE DËMEVE TË SHERIATIT”

Titulli në Origjinal: “Kuratul kademi bejnel mesalihi uel mefasidi esh Sherije”

Autor: Meshhur ibën Hasen Al SELMAN

Përktheu: Ebu Enes Bledar KARAJ el ALBANI

Korrektoi: Xhabir SHEME

Numri i Faqeve: 52

Formati: 12 x 17 cm

Çmimi: 3 Euro

Përshkrim i shkurtër

Vërtet që loja e futbollit konsiderohet si sporti popullor më i përhapur dhe më i mirë në botë, përhapja e të cilit filloi pas luftës së dytë botërore dhe që në atë kohë u bë ky sport një dukuri shoqërore dhe u bënë mjeshtrat e tij prej më ndriçuesve yje të shoqërisë dhe më të shquarit e më të pasurit.
Nuk kam për qëllim me këtë broshurë të rrëzoj sportin dhe të shaj sportistët, por qëllimi im është që të paralajmëroj vëllezërit e mi muslimanë për dëmet që i janë bashkangjitur kësaj loje.
Në të vërtetë kjo lojë nuk luhet veçse prej një pakice, por shumë e ndjekin atë marrëzisht.
Për këto do të flasim në këtë broshurë me lejen e Allahut dhe paqja e bekimi e Allahut qofshin mbi të Dërguarin tonë Muhamedin, mbi familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij!