Category Archives: Libra

Bota Islame sot dhe rruga drejt lavdisë

04.05.2013 10:01 PM | No Comments

Titulli i librit: “Bota islame sot dhe rruga drejt lavdisë“ I nxjerrë nga kaseta me nr. 760 nga vargu “El Huda ue Nur“   Autor: Dijetari i madh, muhadithi i kohës Muhamed Nasirudin el ALBANI (Allahu e mëshiroftë!)  ...

Read more

FUTBOLLI NDËRMJET DOBIVE DHE DËMEVE TË SHERIATIT

04.05.2013 9:56 PM | No Comments

Titulli i Librit: “FUTBOLLI NDËRMJET DOBIVE DHE DËMEVE TË SHERIATIT” Titulli në Origjinal: “Kuratul kademi bejnel mesalihi uel mefasidi esh Sherije” Autor: Meshhur ibën Hasen Al SELMAN Përktheu: Ebu Enes Bledar KARAJ el ALBANI Korrektoi: Xhabir SHEME Numri i...

Read more

Metodologjia e pasuesve të Sunetit dhe Xhematit në kritikën e individëve

04.05.2013 9:51 PM | No Comments

Titulli i Librit: “Metodologjia e pasuesve të Sunetit dhe Xhematit në kritikën e individëve librave dhe grupeve” Titulli i librit në Origjinal: “Menhexhu Ehli Suneti uel Xhemaah fi nakdi er rrixhali uel kutubi uet Tavaif” Autor: Rabij ibën Hadi...

Read more

Namazi i Teravive – Imam Albani

04.05.2013 9:34 PM | No Comments

Titulli i Librit: “Namazi i Teravive” Titulli i librit në origjinal: “Salatu et Teravih” Autor: Muhamed Nasirudin el Albani Përktheu: Ebu Enes Bledar KARAJ (HOXHA) el Albani Numri i Faqeve: 90 Formati: 14 x 20 cm Çmimi: 5 Euro...

Read more

Agjërimi i Muhamedit (alejhis selam) në Ramazan

04.05.2013 9:29 PM | No Comments

Titulli i Librit: “Agjërimi i Muhamedit (salallahu alejhi ue selem) në Ramazan” Titulli në original: “Sifetu Saumi en Nebij fi Ramadan” Autor:  Selim ibën Ijd el Hilali dhe  Ali Hasen Ali Abdulhamid el Halebi Përktheu: Unejs Shuajb Murati Recensim...

Read more

Orientuesi i Shpirtit në Rregullat e Pendimit të Sinqertë

04.05.2013 9:04 PM | No Comments

Titulli i Librit: “Orientuesi i shpirtit në rregullat e pendimit të sinqertë” Titulli i librit në origjinal: “Hadi er ruh ila ahkami et teubeti en nesuh” Autor:  Selim ibën Ijd el Hilali Përktheu: Bledar Albani Recensoi: Arjan AHMESULA Formati:...

Read more

METODA E SELEFËVE NË TRAJTIMIN E FITNEVE

04.05.2013 8:56 PM | No Comments

METODA E SELEFËVE NË TRAJTIMIN E FITNEVE   Autor: Dr. Bledar HOXHA Formati: 14 x 20 cm Nr. Faqeve: 110 Çmimi: 6 Euro – See more at: http://rrugetepaqes.net/?p=676#sthash.UIst7pFS.dpuf Redaktoi: Erion SULA Formati: 14 x 20 cm Nr. Faqeve: 110...

Read more

Akidja e Selefëve dhe dijetarëve të hadithit – Imam Sabuni

04.05.2013 8:45 PM | No Comments

  Titulli i Librit: “Akidja e Selefëve dhe dijetarëve të hadithit” Titulli i librit në origjinal: “AKIDETU ES SELEFI UE ES’HABIL HADITH” Autor: Ebu Uthman Ismail ibën Abdurrahman es Sabuni (373-449 H.) E ka studiuar dhe recensuar librin në...

Read more

Rruga e pasuesve të Sunetit dhe Xhematit – Ibën Uthejmin

04.05.2013 8:37 PM | No Comments

  Titulli i Librit: “Rruga e pasuesve të Sunetit dhe Xhematit” Autor: Muhamed Ibën Salih el Uthejmin Formati: Përktheu: Bledar KARAJ el Albani Çmimi: 3 Euro Përshkrim i Librit Një libërth i dijetarit të madh,...

Read more

Vendi i Sunetit në Islam – Imam Albani

03.05.2013 11:32 PM | No Comments

  “Vendi i Sunetit në Islam” Ndjekur nga “Përmbledhje e formës së namazit të Pejgamberit” Autor: Imam Muhamed Nasirudin el Albani Përktheu: Bledar Karaj el Albani Formati: Çmimi: (4 euro)   Përshkrim i shkurtër Dy...

Read more

Radio Kurani


Shejh Saud Shurejm


Kategoritë