You are here:Home-Kuran-Përkthimi Kuranit

June 2020

April 2020

Xhuzi 3b

2020-04-29T22:55:18+04:00April 29th, 2020|Categories: Kuran, Përkthimi Kuranit|

Surja Al Imran (23-92) Xhuzi 3 (b) 23. A nuk i sheh ata, të cilëve u është dhënë pjesë nga Libri[1], që kur ftohen për t’u gjykuar te Libri i Allahut[2], një pjesë prej tyre kthejnë shpinën,[3] duke refuzuar. 24.  Kjo, sepse ata thonë: “Ne nuk do të na prekë zjarri veçse për disa ditë.[4]” Shpifjet që

Xhuzi 3a

2020-04-29T22:40:07+04:00April 23rd, 2020|Categories: Përkthimi Kuranit|

Surja El Bekare (253-286) Al Imran (1-22) Xhuzi 3 (a) 253. Këta të dërguar[1], Ne i kemi privilegjuar mbi njëri-tjetrin[2]; disave prej tyre Allahu iu foli drejtpërdrejt[3], kurse të tjerë i ngriti në shkallë të larta[4]. Isait, birit të Merjemes, Ne i dhamë provat e qarta[5] dhe e përforcuam me shpirtin e shenjtë[6]. Sikur të donte

May 2019

Xhuzi 2b

2020-04-29T22:37:08+04:00May 23rd, 2019|Categories: Përkthimi Kuranit|

Surja El Bekare (203-252) Xhuzi 2 (b)   203. Përmendni Allahun në ditët e caktuara[1], e kush ngutet në dy ditë, ai nuk ka gjynah, dhe as ai që vonohet[2], nuk ka gjynah, përderisa i frikësohet Allahut[3]. Pra, kini frikë Allahun[4] dhe dijeni se patjetër që tek Ai do të grumbulloheni.[5] 204. Ka prej njerëzve, fjala

Xhuzi 2a

2020-04-29T22:26:23+04:00May 23rd, 2019|Categories: Përkthimi Kuranit|

Surja El Bekare (142-202) Xhuzi 2 (a) 142. Disa njerëz mendjelehtë[1] do të thonë: “Çfarë i shtyu ata që të ndryshojnë drejtimin[2] nga i cili ktheheshin më parë?” Thuaju: “Të Allahut janë edhe lindja edhe perëndimi. Ai udhëzon kë të dojë në rrugën e drejtë[3].” 143. Po kështu[4], Ne ju kemi bërë një popull të mesëm[5] (të drejtë)

Xhuzi 1b

2020-04-29T22:29:37+04:00May 23rd, 2019|Categories: Përkthimi Kuranit|

Surja El Bekare (70-141) Xhuzi 1 (b) 70. Ata thanë[1]: “Lutu Zotit tënd të na sqarojë se cila është ajo, sepse të gjitha lopët po na duken njësoj, dhe ne, në dashtë Allahu, kemi për t’u udhëzuar[2].” 71. Ai tha: “Ai thotë se ajo është një lopë e pashtruar me lërimin e tokës dhe as

Xhuzi 1a

2020-04-29T22:33:16+04:00May 23rd, 2019|Categories: Përkthimi Kuranit|

Kurani Përkthim me komentim në gjuhën shqipe Ky është një përkthim i ri me komentim i Kuranit në gjuhën shqipe, i cili nuk është i pari, por lusim Allahun e Madhëruar që ta bëjë më të qëlluarin, më të saktin dhe më të dobishmin! Allahu është dhuruesi i suksesit dhe i Plotfuqishëm për gjithçka. Pas

Go to Top