Category Archives: Perkthimi i Kuranit

Xhuzi 2

04.06.2017 6:09 PM | No Comments

Surja El Bekare (Xhuzi 2) 142. Disa njerëz mendjelehtë do të thonë: “Çfarë i shtyu ata që të ndryshojnë drejtimin nga i cili ktheheshin më parë?” Thuaju: “Të Allahut janë edhe lindja edhe perëndimi. Ai udhëzon kë të dojë...

Read more

Xhuzi 1

15.04.2017 11:03 AM | No Comments

SURJA EL FATIHA Xhuzi 1 Surja 1, El Fatiha, Mekase, 7 ajete 1. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!2. I gjithë lavdërimi i përket Allahut, Zotit të të gjitha botëve, 3. të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit, 4. Sunduesit të ditës së...

Read more

Xhuzi 7 (a) – El Maide (83-120) – El En’am (1-73)

15.06.2014 12:02 AM | No Comments

– 122- 83. Kur dëgjojnë atë që i është zbritur të Dërguarit (Kuranin), i sheh sytë e tyre t’u rrjedhin lotë, për shkak të së vërtetës që mësuan, dhe thonë: “Zoti ynë! Ne besuam1, prandaj na llogarit ndër ata...

Read more

Xhuzi 6 (En Nisa 148 – El Maide 82)

27.06.2013 7:23 PM | No Comments

148. Allahu nuk e do publikimin e fjalëve të këqija, përveç nga dikush që i është bërë padrejtësi. Allahu është Gjithëdëgjues, i Gjithëditur. 149. Në qoftë se e publikoni një të mirë që bëni apo e fshehni atë, ose...

Read more

Xhuzi 5 – Kurani Shqip

23.05.2013 11:33 PM | No Comments

Surja En Nisa (ajetet 24-147) 24. Ju ndalohet gjithashtu martesa me gratë që gjenden nën kurorë, përveç atyre që i keni nën pushtet. Ky është urdhri i Allahut për ju. Ndërsa përveç këtyre, juve ju janë lejuar të gjitha...

Read more

Xhuzi 4

06.05.2013 11:45 PM | No Comments

Vazhdim i Sures “Al Imran”   93. Të gjitha ushqimet kanë qenë të lejuara për bijtë e Israilit, përveç asaj që Israili (Jakubi) ia ndaloi vetes para se të shpallej Teurati. Thuaju: “Silleni Teuratin dhe lexojeni atë, nëse thoni...

Read more

Xhuzi 3

02.05.2013 10:30 PM | No Comments

   Vazhdim i Sures  “El Bekare” 253. Këta të dërguar, Ne i kemi privilegjuar mbi njëri-tjetrin; disave prej tyre Allahu iu foli drejtpërdrejt, kurse të tjerë i ngriti në shkallë të larta. Isait, birit të Merjemes, Ne i dhamë...

Read more

Përkthimi i Kuranit

29.04.2013 7:40 PM | No Comments

KURANI PERKTHIM ME KOMENTIM NE GJUHEN SHQIPE   Ky është një përkthim i ri me komentim i Kuranit në gjuhën shqipe, i cili nuk është i pari, por lusim Allahun e Madhëruar që ta bëjë më të qëlluarin, më...

Read more

Radio Kurani


Shejh Saud Shurejm


Kategoritë