Category Archives: Esenca e Dispozitave

Esenca Dispozitave 3

19.04.2017 3:14 PM | No Comments

Forma e namazit të Pejgamberit (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të!)  Nga Libri: ESENCA E DISPOZITAVE TE LEGJISLACIONIT ISLAM Autor: Hafidh Abdulgani el Makdesi (541 – 600 H.) Përktheu: Dr. Bledar Albani Transmetohet nga Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me të!) se...

Read more

ESENCA E DISPOZITAVE TE LEGJISLACIONIT ISLAM (2) – Kapitulli i Namazit

11.06.2013 11:59 PM | No Comments

  Autor Hafidh Abdulgani el Makdesi (541 – 600 H.) Përktheu Bledar Karaj el Albani KAPITULLI I NAMAZIT Kohët e faljeve 44. Transmetohet nga Amër esh Shejbani –emri i të cilit është Sead ibën Ijas-, se ai ka thënë: Më ka...

Read more

ESENCA E DISPOZITAVE TE LEGJISLACIONIT ISLAM (1) – Gjithcka per Pastertine

07.05.2013 12:40 PM | No Comments

ESENCA E DISPOZITAVE TE LEGJISLACIONIT ISLAM     Autor Hafidh Abdulgani el Makdesi (541 – 600 H.) Përktheu Bledar Karaj el Albani       Titulli i librit në origjinal: عُمدةُ الأَحكامِ من كلامِ خيرِ الأَنامِ عليه الصلاةُ والسلام”ُ“...

Read more

Radio Kurani


Shejh Saud Shurejm


Kategoritë