April 2019

LIBRAT E NXENESIT TE DIJES

2019-10-19T17:43:35+04:00April 29th, 2019|Categories: Dija|

LIBRAT E NXENESIT TE DIJES   Autor: Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!)   Në fillim të këtij kapitulli duhet patjetër që të sqarojmë disa çështje të rëndësishme për nxënësin e dijes. Ato çështje janë: 1. Si të sillemi me librin? Sjellja me librin bëhet me disa gjëra: E para: Njohja e subjektit

Vlera e Dijetarëve

2019-10-19T00:19:07+04:00April 29th, 2019|Categories: Dija|

Vlera e Dijetarëve Shkëputur nga libri "Përmbledhësi sqarues i dijes dhe vlerës së saj" Autor: Jusuf ibën Abdulberr 1. Transmetohet nga Salim: Nga babai i tij –Ibën Umeri (radiallahu anhu), ka thënë: I Dërguari i Allahut (sal-lallahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: "Zilia nuk lejohet veçse në dy gjëra: Një burr, të cilit Allahu i ka dhënë

Rreth vlerës së dijes

2019-10-19T00:19:07+04:00April 29th, 2019|Categories: Dija|

Rreth vlerës së dijes Shkëputur nga libri "Përmbledhës sqarues i dijes dhe vlerës së saj" Autor: Jusuf ibën Abdulberr (Allahu e mëshiroftë!) 1. Transmetohet nga Zejd ibën Eslem se në Fjalën e Allahut "Ne i kemi favorizuar disa pejgamberë mbi disa të tjerë." [El Isra: 55], ai ka thënë: Ky favorizim është në dije."[1]   2. Transmetohet nga

Shkaqet ndihmuese për marrjen e dijes

2019-10-19T00:19:08+04:00April 29th, 2019|Categories: Dija|

Shkaqet ndihmuese për marrjen e dijes   Autor: Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Shkaqet ndihmuese për marrjen e dijes janë të shumta, por ne po përmendim: Së pari: Devotshmëria Devotshmëria është porosia e Allahut për njerëzit e mëparshëm dhe të mëvonshëm prej robërve të Tij. Allahu i Madhëruar thotë: “Ne i kemi porositur

Edukata e nxënësit të dijes (3)

2019-10-19T00:18:41+04:00April 29th, 2019|Categories: Dija|

Edukata e nxënësit të dijes (3)   Autor: Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) 10. Të kapurit për Kuranin dhe Sunetin Nxënësi i dijes e ka obligim që të kujdeset për kërkimin e dijes dhe marrjen e saj nga burimet e saj, dhe nëse nuk fillon me këto burime, ai nuk ka shpëtim

Edukata e nxënësit të dijes (2)

2019-10-19T00:18:26+04:00April 29th, 2019|Categories: Dija|

Edukata e nxënësit të dijes (2)   Autor: Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) 6. Thirrja në fenë e Allahut: Nxënësi i dijes duhet të ftojë në fenë e Allahut me dijen e tij, në çdo rast të volitshëm, në xhami e në tubime, në tregje etj. Kur të Dërguarit të Allahut (Paqja

Edukata e nxënësit të dijes (1)

2019-10-19T00:18:24+04:00April 29th, 2019|Categories: Dija|

Edukata e nxënësit të dijes (1)   Autor: Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Nxënësi i dijes duhet patjetër që të mvishet me disa morale dhe edukata, prej të cilave po përmendim: 1. Pastrimi i qëllimit vetëm për Hir të Allahut të Madhëruar: D.m.th. qëllimi i tij me kërkimin e dijes të jetë për

DIJA

2019-10-19T00:18:11+04:00April 29th, 2019|Categories: Dija|

DIJA Përkufizimi i saj, vlera e saj dhe gjykimi për kërkimin e saj Autor: Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Kapitulli i parë Përkufizimi i dijes Në kuptimin gjuhësor, dija është e kundërta e injorancës. Përkufizimi i saj mund të ishte kështu: “Perceptimi i diçkaje ashtu si është në realitet me një perceptim

Go to Top