Category Archives: Trashegimia

Trashëgimia në Islam

29.01.2017 12:53 PM | No Comments

TRASHEGIMIA NE ISLAM Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve me gjykimet e shejh Albanit: Bledar Albani Përkufizim El Feraid është shumësi i fjalës ferida që vjen nga fjala El...

Read more

TESTAMENTI

28.01.2017 5:07 PM | No Comments

TESTAMENTI NE ISLAM Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve me gjykimet e shejh Albanit: Bledar Albani Përkufizim Fjala testament vjen nga fjala arabe uesija, që do të thotë të...

Read more

Ndarja e Trashegimise ne Islam – nga Libri Fikhus-Sunneh

21.04.2015 5:52 PM | Comments Off on Ndarja e Trashegimise ne Islam – nga Libri Fikhus-Sunneh

Titulli i origjinalit Fikhus-Sunneh   Autor Sejjid Sabik ________________________________________________ Legjislacioni i Traditës Profetike Përkthyer nga nje grup perkthyesish. Nxjerrja Haditheve:  Dr. Bledar Karaj Albani                       Ndarja e trashëgimisë (El Feraid)   Përkufizimi i saj El Feraid...

Read more

Radio Kurani


Shejh Saud Shurejm


Kategoritë