Category Archives: Pastrimi

Namazi dhe Abdesi – Ilustrim

03.08.2017 8:43 PM | No Comments

Namazi dhe Abdesi – Ilustrim   Namazi dhe Abdesi – Ilustrim .pdf

Read more

Papastërtitë dhe Pastrimi i tyre

17.05.2017 10:21 AM | No Comments

PAPASTERTITE (NEXHASET) Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani Fjala “nexhese” ka të bëjë me lëndët e papastra, të cilave muslimani duhet t’u largohet dhe t’i lajë nëse...

Read more

Posaçërisht për Gratë

14.05.2017 11:31 AM | No Comments

Menstruacionet   Në arabisht, fjala hajz, do të thotë “rrjedhje”. Këtu, kjo fjalë i referohet rrjedhjes së gjakut gjatë menstruacioneve (gjendje shëndetësore e gruas) dhe jo nga lindja e një fëmije apo nga humbja e virgjërisë. Shumica e dijetarëve...

Read more

Pastrimi

05.05.2017 11:11 AM | No Comments

Pastrimi (Et-Tahara) Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Karaj el Albani Sipas burimeve të Sheriatit islam, uji ndahet në katër lloje: (a) Uji absolut (Mutlak) (b) Uji i...

Read more

Gusli – Larja e të gjithë Trupit

25.04.2017 11:27 AM | No Comments

LARJA E PLOTË (GUSLI) Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Karaj el Albani   Gusli është larja e të gjithë trupit me ujë. Allahu thotë në Kuran: وَإِنْ...

Read more

Abdesi – Fikhu Suneh

26.01.2017 5:25 PM | No Comments

Abdesi – Pastrimi për kryerjen e Faljes Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve me gjykimet e shejh Albanit: Bledar Albani Këtu do të gjeni: Domethënia abdesit Vlerat e abdesit...

Read more

PAPASTERTITE

25.01.2017 11:26 PM | No Comments

PAPASTERTITE – NEXHASET Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani   Fjala “nexhese” ka të bëjë me lëndët e papastra, të cilave muslimani duhet t’u largohet dhe t’i...

Read more

Tejemumi – Fikhu Sunneh

24.12.2013 12:35 PM | No Comments

TEJEMUMI   Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani Përkufizimi i tij  Nga ana etimologjike tejemum do të thotë “qëllim, synim”. Në legjislacionin islam, ai i referohet “të...

Read more

MES-HU MBI MESTE

23.05.2013 11:14 PM | No Comments

  Studime dhe fetva në lidhje me mes’hun mbi Meste   Shkëputur nga broshura me titull “Buhuthun ue Fetaua fil Mes’hi alel Khufejn” E shejhut dhe dijetarit te madh Muhamed ibën Salih el Uthejmin Përktheu Shuajb Rexha Ebu Duxhanah...

Read more

Kategoritë