Category Archives: Namazi

Namazi dhe Abdesi – Ilustrim

03.08.2017 8:43 PM | No Comments

Namazi dhe Abdesi – Ilustrim   Namazi dhe Abdesi – Ilustrim .pdf

Read more

Shkurtimi dhe bashkimi mes dy namazeve

21.05.2017 9:46 AM | No Comments

Fetua në lidhje me rregullat e shkurtimit të namazit dhe bashkimit mes dy namazeve Dijetari i madh dhe shejhu i nderuar Abdulaziz bin Bazi (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Ebu Duxhanah, Shuajb Rexha   Parathënia e botuesit (të librit në...

Read more

Forma e Namazit

16.05.2017 3:37 PM | No Comments

Përmbledhje e formës së namazit të Muhamedit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!), që nga Tekbiri fillestar deri në dhënien e Selamit, sikur ta shohësh atë   Autor: Muhamed Nasirudin el Albani (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Bledar Albani...

Read more

KUSHTET E NAMAZIT

11.05.2017 1:25 PM | No Comments

KUSHTET E NAMAZIT    Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani Në mënyrë që namazi i personit të pranohet, ai duhet të plotësojë disa kushte. E nëse lihet...

Read more

Namazi i vitrit

03.05.2017 11:07 AM | No Comments

Namazi i vitrit Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Albanit (Allahu e meshirofte!)   Namazi i vitrit Vlera dhe dispozita e tij Namazi...

Read more

Ezani – Sunenu Tirmidhi

02.04.2017 4:01 PM | No Comments

(27) Tema Ç’farë ka ardhur për ezanin e parë në Islam   189- (Hasen) Na ka treguar Seid ibën Jahja ibën Seid El-Emevi, ka thënë: Na ka treguar babai im, ka thënë: Na ka treguar Muhamed ibën Is’hak: Nga...

Read more

30 Përgëzime

27.01.2017 10:59 AM | No Comments

30 Përgëzime mbi vlerën e namazit Përgatiti: Ijd El-Anezij Përktheu: Arjan Ahmesula Falenderimi i takon Allahut, Zotit të botërave. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi zotërinë e të Dërguarëve, e në vijim: Vëlla musliman! Po të drejtohem ty me disa...

Read more

Namazi – Tirmidhiu

26.01.2017 3:28 PM | No Comments

(47) Tema Ç’farë ka ardhur për numrin e namazeve që Allahu u ka ngarkuar robëve të Tij   213- (Sahih) Na ka treguar Muhamed ibën Jahja En-Nijsaburi, ka thënë: Na ka treguar Abdurr-Rrazaku, ka thënë: Na ka njoftuar Meamar: Nga...

Read more

Tesbihet dhe Lutjet qe behen pas Namazeve Farz

08.08.2016 2:32 PM | No Comments

Lutjet që bëhen pas dhenies selam ne namazet farz   Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani   Është sunet që personi që falet të përdorë një sërë fjalësh...

Read more

Gjithcka per kohet e namazeve – nga Sunenu Tirmidhi

14.02.2014 3:27 PM | No Comments

  SUNENU  ET-TIRMIDHI Apo Gjithpërfshirësi i shkurtuar i suneteve të të Dërguarit të Allahut (sal-lallahu alejhi ue sel-lem) Dhe Njohja e Haditheve të sakta, të sëmura dhe ato me të cilat punohet I njohur me titullin XHAMIU ET-TIRMIDHI I...

Read more

Radio Kurani


Shejh Saud Shurejm


Kategoritë