Category Archives: Agjerimi

AGJËRIMET VULLNETARE TË VITIT

14.07.2017 3:59 PM | No Comments

  I Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) na nxit për të agjëruar në ditët e mëposhtme 1. Gjashtë ditë nga muaji Sheval Ebu Ejub El Ensari transmeton se Profeti (a.s.) ka thënë: “Kush e agjëron muajin e...

Read more

Plotesimi i diteve te agjerimit dhe agjerimet vullnetare

27.06.2017 10:12 AM | No Comments

Plotesimi i diteve te agjerimit dhe agjerimet vullnetare Nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani   Plotësimi i ditëve të agjërimit të lëna mangut   Lejohet për ata që...

Read more

Festat e Bajrameve

24.06.2017 2:17 PM | No Comments

Dispozitat e dy Festave të Bajrameve në Sunnetin e Pastër Autor: Shejh Ali el Halebi Përktheu: Edmond Fatmir Ajdini Recensoi: Bledar Albani بسم الله الرحمن الرحيم Parathënie   Falënderimi i takon vetëm Allahut. Vetëm Atë falenderojmë, Atij i kërkojmë...

Read more

Agjerimi – Fikhu Suneh (4) – Nata e Kadrit, Itikafi

19.06.2017 10:22 AM | No Comments

NATA E KADRIT DHE QENDRIMI NE XHAMI – ITIKAF Nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani Nata e Kadrit Vlera e saj   Nata e Kadrit është nata më...

Read more

Agjërimi i Ramazanit (10) – ZEKATI I FITRIT

16.06.2017 11:36 AM | No Comments

ZEKATI I FITRIT Nga Libri: Agjërimi i Muhamedit (Salallahu alejhi ue selem) në Ramazan Autor: Selim el Hilali & Ali el Halebi Përktheu: Unejs Murati Recensoi: Bledar Albani   22. Zekati i Fitrit 1. Gjykimi për të: Zekati i...

Read more

Kapitulli i Agjërimit – Tirmidhiu (2)

08.06.2017 3:23 PM | No Comments

KAPITULLI I AGJËRIMIT (2) Nga Libri: Sunenu et Tirmidhi Perkujdesje dhe recensim: Meshhur Hasen al Selman Me gjykimet e shejh Albanit per graden e haditheve Përktheu: Edmond Ajdini Tema (26) Çfarë ka ardhur për agjëruesin i cili ha apo...

Read more

KAPITULLI I AGJERIMIT (1) – TIRMIDHIU

07.06.2017 10:41 AM | No Comments

KAPITULLI I AGJËRIMIT Nga Libri: Sunenu et Tirmidhi Perkujdesje dhe recensim: Meshhur Hasen al Selman Me gjykimet e shejh Albanit per graden e haditheve Përktheu: Edmond Ajdini Tema (1) Çfarë ka ardhur mbi vlerën e muajit të Ramazanit 682-...

Read more

Agjërimi i Ramazanit (8) – NATA E KADRIT

06.06.2017 11:30 AM | No Comments

NATA E KADRIT Nga Libri: Agjërimi i Muhamedit (Salallahu alejhi ue selem) në Ramazan Autor: Selim el Hilali & Ali el Halebi Përktheu: Unejs Murati Recensoi: Bledar Albani 19. Nata e Kadrit Vlera e saj është madhështore, për atë...

Read more

Hadithe të dobëta për muajin e Ramazanit

04.06.2017 3:34 PM | No Comments

Hadithe të dobëta që përhapen tek njerëzit lidhur me muajin e Ramazanit Nga Libri: Agjërimi i Muhamedit (Salallahu alejhi ue selem) në Ramazan Autor: Selim el Hilali & Ali el Halebi Përktheu: Unejs Murati Recensoi: Bledar Albani 23. Disa...

Read more

Agjërimi i Ramazanit (9)

01.06.2017 12:33 PM | No Comments

Itikafi dhe Namazi i Teravive   Nga Libri: Agjërimi i Muhamedit (Salallahu alejhi ue selem) në Ramazan Autor: Selim el Hilali & Ali el Halebi Përktheu: Unejs Murati Recensoi: Bledar Albani   20. Itikafi   1. Urtësia e tij:...

Read more

Agjërimi i Ramazanit (7)

31.05.2017 11:26 AM | No Comments

Gjërat që e prishin agjërimin, Kompensimi dhe Shlyerja e Agjërimit të prishur   Nga Libri: Agjërimi i Muhamedit (Salallahu alejhi ue selem) në Ramazan Autor: Selim el Hilali & Ali el Halebi Përktheu: Unejs Murati Recensoi: Bledar Albani  ...

Read more

Agjërimi i Ramazanit (6)

30.05.2017 11:14 AM | No Comments

IFTARI Nga Libri: Agjërimi i Muhamedit (Salallahu alejhi ue selem) në Ramazan Autor: Selim el Hilali & Ali el Halebi Përktheu: Unejs Murati Recensoi: Bledar Albani   14. Iftari 1. Kur bën iftar agjëruesi? Allahu i Lartësuar thotë: “pastaj...

Read more

Agjërimi i Ramazanit (5)

26.05.2017 6:11 PM | No Comments

Çfarë gjërave duhet t’u largohet agjëruesi? Gjërat që lejohen për agjëruesin Allahu dëshiron lehtësim për ju, e nuk dëshiron vështirësim   Nga Libri: Agjërimi i Muhamedit (Salallahu alejhi ue selem) në Ramazan Autor: Selim el Hilali & Ali el...

Read more

Këshilla mjekësore për një agjërim të shëndetshëm

26.05.2017 5:24 PM | No Comments

Nga mëshira e Zotit të madh për njeriun, ka bërë që muaji i Ramazanit të jetë jo vetëm shkak për afrimin shpirtëror tek Allahu, dhe jo vetëm shkak për derdhjen e mëshirës së Tij mbi agjëruesit, por ka bërë...

Read more

AGJËRIMI FILLON DITËN KUR AGJËROJNË NJERËZIT

25.05.2017 4:24 PM | No Comments

AGJËRIMI FILLON DITËN KUR AGJËROJNË NJERËZIT, FITRI FESTOHET DITËN KUR E FESTOJNË NJERËZIT DHE KURBANI BËHET DITËN KUR E BËJNË NJERËZIT Nga Vargu i Haditheve të Sakta Dhe diçka prej dispozitave dhe dobive që ato përmbajnë Shejh Muhamed Nasirudin el...

Read more

I SËMURI NË MUAJIN E RAMAZANIT

23.05.2017 12:02 AM | No Comments

UDHËZUES MJEKËSOR PËR TË SËMURIN  NË MUAJIN E RAMAZANIT   Me hyrjen e muajit të begatë të Ramazanit për çdo vit, shumë të sëmurë pyesin nëse munden të agjërojnë apo jo, dhe nëse agjërimi i Ramazanit do ia përkeqësonte...

Read more

Agjërimi i Ramazanit (4)

21.05.2017 6:08 PM | No Comments

SYFYRI Nga Libri: Agjërimi i Muhamedit (Salallahu alejhi ue selem) në Ramazan Autor: Selim el Hilali & Ali el Halebi Përktheu: Unejs Murati Recensoi: Bledar Albani   10. Syfyri 1. Urtësia në syfyr Allahu e ka bërë obligim për...

Read more

Agjërimi i Ramazanit (3)

20.05.2017 8:05 AM | No Comments

SI TË AGJËROSH RAMAZANIN? Agjërimi i Muhamedit (Salallahu alejhi ue selem) në Ramazan Autor: Selim el Hilali & Ali el Halebi Përktheu: Unejs Murati Recensoi: Bledar Albani   6. Dispozitat e agjërimit Dije, o ti musliman, o rob i...

Read more

Agjërimi i Ramazanit (2)

18.05.2017 10:01 AM | No Comments

VLERA E MUAJIT RAMAZAN DHE DETYRUESHMERIA E AGJERIMIT TE TIJ Nga Libri: Agjërimi i Muhamedit (Salallahu alejhi ue selem) në Ramazan Autor: Selim el Hilali & Ali el Halebi Përktheu: Unejs Murati Recensoi: Bledar Albani 2. Vlera e muajit...

Read more

Mposhtja e etjes

16.05.2017 10:46 AM | No Comments

Këshilla të vlefshme për mposhtjen e etjes  gjatë agjërimit të Ramazanit në ditët e nxehta verore   Me hyrjen e muajit të begatë të Ramazanit në stinën e verës, agjëruesit i vështirësohet më shumë çështja e etjes, normale kjo...

Read more

GJËRAT QË E BËJNË TË LEJUAR MOSAGJËRIMIN

13.05.2017 4:26 PM | No Comments

GJËRAT QË E BËJNË TË LEJUAR MOSAGJËRIMIN DHE RREGULLAT E SHLYERJES SË AGJËRIMIT TË PRISHUR   Tema Agjërimi dhe mosagjërimi në udhëtim 53. Aisha (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se Hamza ibën Amër el Eslemi i tha...

Read more

Vlera e Agjërimit dhe llojet e tij – Fikhu Sunneh (1)

01.05.2017 10:45 AM | No Comments

Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani   AGJËRIMI (ES-SIJAM) Sijam në përgjithësi do të thotë “të ndalohesh nga diçka”. Për shembull, një ajet kuranor thotë: “Unë i...

Read more

Agjërimi i Ramazanit (1)

30.04.2017 9:28 AM | No Comments

Agjërimi i Muhamedit (Salallahu alejhi ue selem) në Ramazan Autor: Selim el Hilali & Ali el Halebi Përktheu: Unejs Murati Recensoi: Bledar Albani   1. Dobitë e agjërimit Në Librin Famëlartë të Allahut të Madhëruar kanë zbritur ajete të...

Read more

Çfare e prish agjerimin

10.06.2016 11:46 AM | No Comments

TEMAT ÇFARË E PRISH AGJËRIMIN ÇFARË ËSHTË E URRYER DHE ÇFARË PREFEROHET GJATË TIJ   Tema Çfarë ka ardhur për Hixhamen   18. Rafi’ ibën Hadixh thotë: “I Dërgari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!)...

Read more

ZEKATI I FITRIT – Munteka El Ahbar – Mexhd Iben Tejmije – Me Gjykimet E Shejh Albanit Per Hadithet – Përktheu Bledar Albani

12.07.2015 10:13 AM | Comments Off on ZEKATI I FITRIT – Munteka El Ahbar – Mexhd Iben Tejmije – Me Gjykimet E Shejh Albanit Per Hadithet – Përktheu Bledar Albani

Tema Zekati i Fitrit 91. Ibën Umeri (Allahu qoftë i kënaqur me të!) thotë: “I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!) e bëri detyrim zekatin e Fitrit në Ramazan: një tas me hurma, ose...

Read more

KAPITULLI I I’TIKAFIT DHE NATA E KADRIT – Munteka El Ahbar – Mexhd Iben Tejmije – Me Gjykimet E Shejh Albanit Per Hadithet – Përktheu Bledar Albani

11.07.2015 1:35 AM | Comments Off on KAPITULLI I I’TIKAFIT DHE NATA E KADRIT – Munteka El Ahbar – Mexhd Iben Tejmije – Me Gjykimet E Shejh Albanit Per Hadithet – Përktheu Bledar Albani

KAPITULLI I ITIKAFIT 1. Aisha (Allahu qoftë i kënaqur me të!) thotë: “I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!) qëndronte në Itikaf (mbyllur në xhami për adhurim) dhjetë netët e fundit të Ramazanit, deri...

Read more

Fillimi i Agjerimit te Ramazanit – Kapitulli i Agjerimit – Munteka el Ahbar – Mexhd Iben Tejmije – Me gjykimet e shejh Albanit per Hadithet – Perktheu Bledar Albani

27.06.2014 12:03 AM | No Comments

KAPITULLI I AGJËRIMIT   Tema Vërtetimi i hyrjes së Ramazanit dhe mbylljes së tij nga dëshmitarët Ibën Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të!) thotë: “Disa njerëz po ruanin hënën (e Ramazanit), dhe unë lajmërova të Dërguarin e Allahut...

Read more

Agjërimi – Fikhu Sunneh (3)

16.07.2013 10:35 PM | No Comments

  Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani   Rregulla rreth agjërimit   Për atë që agjëron është e pëlqyeshme të veprojë si më poshtë: 1- Ngrënia e...

Read more

Radio Kurani


Shejh Saud Shurejm


Kategoritë