Category Archives: Luftimi Prostitucionit

Luftimi i Prostitucionit

27.04.2017 11:42 AM | No Comments

Gjynahu i kobshëm IMORALITETI Përkufizimi i tij, moslejueshmëria, dëmet, shkaqet, mbrojtja prej tij dhe çështje të ndryshme në lidhje me të Autor: Ahmed ibën Hasen en NEHARI Përktheu: Edmond AJDINI   بسم الله الرحمن الرحيم   Parathënie   Falënderimi...

Read more

Luftimi i Prostitucionit (3) – Urtësia legjislative në lidhje me moslejueshmërinë e imoralitetit

30.06.2013 11:28 PM | No Comments

Urtësia legjislative në lidhje me moslejueshmërinë e imoralitetit (kurvërisë)   Bekër ibën Abdullah Ebu Zejd (Allahu e ruajt!) ka thënë: “Ibnul Kajim (Allahu e mëshiroftë!) e ka shqyrtuar gjerësisht këtë temë. Ai është përpjekur të vërë në dukje qëllimin...

Read more

Luftimi i Prostitucionit (2) – Ajetet, Hadithet dhe Fjalet e Selefëve mbi ndalimin e kurvërisë,

18.05.2013 7:08 PM | No Comments

Ajetet e shpallura mbi ndalimin e kurvërisë, si dhe mbi urdhërimin për mosekspozimin e pjesëve të turpshme   1. Allahu i Madhëruar thotë: “Dhe mos iu afroni imoralitetit (zinasë), sepse vërtet ai është vepër e shëmtuar dhe rrugë shumë...

Read more

Radio Kurani


Shejh Saud Shurejm


Kategoritë