Njësimi i Zotit – Teuhidi

By |2022-02-19T08:47:19+00:00September 16th, 2021|Besim, Teuhidi|

1. ALLAHU ËSHTË KRIJUESI, ZOTËRUESI DHE MBAJTËSI I GJITHÇKAJE QË EKZISTON

Autor: Muhamed ibën Salih el Uthejmin –Allahu e mëshiroftë!

Nga libri “El Kaulu el Mufid ala Kitabi et […]