Category Archives: Shtyllat e Besimit

Cilat janë Bazat e Besimit në Islam?

08.05.2017 11:42 AM | No Comments

  Në hadithin e mirënjohur të Xhibrilit, të cilin e transmeton Umeri (Allahu qoftë i kënaqur me të!), thuhet: “Më pas vazhdoi: “Më trego çfarë është imani (besimi)?” Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) tha :...

Read more

OBLIGUESHMERIA E BESIMIT NE MELAIKE

28.04.2017 9:16 AM | No Comments

Shkëputur nga libri “Bindjet e fraksioneve muslimane dhe feve të tjera rreth melaikeve të ndershme” Autor: Dr. Muhamed ibën Abdulvehab El Akil Mësimdhënës në Universitetin Islamik të Medinës Përktheu: Fidan Xhelili Përkufizimi i melaikeve gjuhësisht dhe zanafilla e emrit...

Read more

Radio Kurani


Shejh Saud Shurejm


Kategoritë