Category Archives: Akidja e Selefëve

AKIDJA E SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (1)

23.10.2017 12:06 PM | No Comments

AKIDJA E SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (1) Autor Ismail iben Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani   HYRJE Falënderimet i takojnë vetëm Allahut. Vetëm Atë falenderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I kërkojmë mbrojtje...

Read more

Akidja e Selefëve dhe dijetarëve te Hadithit (9)

12.05.2013 12:31 AM | No Comments

Autor: Ismail iben Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani   Urrejtja e pasuesëve të bidatit dhe mosqëndrimi me ta Pasuesit e Hadithit i urrejnë bidatçinjtë, të cilët kanë shpikur në Fe gjëra që nuk janë prej saj, nuk i...

Read more

Akidja e Selefëve dhe dijetarëve te Hadithit (8)

12.05.2013 12:26 AM | No Comments

Autor: Ismail iben Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani   Besimi në Caktimin e Allahut dhe Përcaktimin e Tij, qoftë për të mirë apo për të keq Pasuesit e Sunetit dëshmojnë dhe besojnë se e mira dhe e keqja,...

Read more

Akidja e Selefëve dhe dijetarëve te Hadithit (7)

12.05.2013 12:23 AM | No Comments

  Autor: Ismail iben Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani Elementet përbërëse të Imanit Prej rrugës së pasuesëve të sunetit është se: Besimi është fjalë (pohimi i shehadetit), vepër (kryerja e kushteve të Islamit) dhe njohje (besim me zemër);...

Read more

Akidja e Selefëve dhe dijetarëve te Hadithit (6)

12.05.2013 12:21 AM | No Comments

Autor: Ismail iben Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani   Besimi në Ringjalljen dhe tmerret e Ditës së Kijametit Ithtarët e Fesë e të Sunetit besojnë në ringjalljen pas vdekjes, në Ditën e Kijametit dhe në çdo gjë me...

Read more

Akidja e Selefëve dhe dijetarëve te Hadithit (5)

12.05.2013 12:19 AM | No Comments

Autor: Ismail iben Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani   Cilësitë e Allahut të Lartësuar nuk i përngjajnë atyre të krijesave   Dijetari i Islamit thotë: Them: Përderisa njoftimi (Hadithi) i Zbritjes është i saktë nga i Dërguari i...

Read more

Akidja e Selefëve dhe dijetarëve te Hadithit (4)

12.05.2013 12:15 AM | No Comments

  Autor Ismail iben Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani Zbritja e Allahut të Lartëmadhëruar, Ardhja dhe Afrimi i Tij Dijetarët e Hadithit pohojnë se Allahu i Lartësuar zbret çdo natë në qiellin e dynjasë, pa e krahasuar Zbritjen...

Read more

Akidja e Selefëve dhe dijetarëve te Hadithit (3)

12.05.2013 12:13 AM | No Comments

Autor Ismail iben Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani   Qëndrimi i Allahut mbi Arshin e Tij Dijetarët e Hadithit besojnë dhe dëshmojnë se Allahu i Madhëruar është mbi shtatë qiejt e Tij, mbi Arshin e Tij, siç e...

Read more

Akidja e Selefëve dhe dijetarëve te Hadithit (2)

12.05.2013 12:07 AM | No Comments

  Teksti i librit بسم الله الرحمن الرحيم O Zot! Lehtëso dhe ndihmo me Mirësinë dhe Mëshirën Tënde! Zinxhiri i transmetuesëve të librit Autori thotë: Na ka treguar kryegjykatësi i Damaskut, Nidhamudin Umer ibën Ibrahim ibën Muhamed Muflih es...

Read more

Kategoritë