Category Archives: Akide

Festat Jo-Islame

31.12.2017 10:47 AM | No Comments

VITI I RI, KRISHTLINDJET, MEVLUDI, DITËLINDJET; NË PESHOREN E SË VËRTETËS MONOTEISTE   Lavdi Zotit, Krijuesit të qiejve dhe Tokës, Zotëruesit të gjithçkaje që ka krijuar, Vullneti i të Cilit sundon në qiej dhe në Tokë, Vështruesit të gjithçkaje...

Read more

AKIDJA E SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (1)

23.10.2017 12:06 PM | No Comments

AKIDJA E SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (1) Autor Ismail iben Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani   HYRJE Falënderimet i takojnë vetëm Allahut. Vetëm Atë falenderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I kërkojmë mbrojtje...

Read more

Pjesët e Teuhidit – Abdurrazak el Bedër

06.07.2017 10:37 AM | No Comments

  Pjesët e Teuhidit   Autor: Abdurrazak el Bedër Përktheu: Edmond Ajdini     Parathënie Falënderimi i takon vetëm Allahut. Atë falënderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë dhe falje! I kërkojmë mbrojtje Allahut nga e keqja e veteve tona dhe...

Read more

Cilat janë Bazat e Besimit në Islam?

08.05.2017 11:42 AM | No Comments

  Në hadithin e mirënjohur të Xhibrilit, të cilin e transmeton Umeri (Allahu qoftë i kënaqur me të!), thuhet: “Më pas vazhdoi: “Më trego çfarë është imani (besimi)?” Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) tha :...

Read more

SHENJAT E MËDHA TË KIAMETIT

03.05.2017 6:34 PM | No Comments

  Nga libri me titull SHENJAT E KIAMETIT Prof. Dr. Abdullah Sulejman El Gafili Profesor në Universitetin Islamik në Medinen e Ndritshme   Përgatiti Dr. BLEDAR KARAJ EL ALBANI     Parathënie   Lavdërimi i takon vetëm Allahut. Vetëm...

Read more

OBLIGUESHMERIA E BESIMIT NE MELAIKE

28.04.2017 9:16 AM | No Comments

Shkëputur nga libri “Bindjet e fraksioneve muslimane dhe feve të tjera rreth melaikeve të ndershme” Autor: Dr. Muhamed ibën Abdulvehab El Akil Mësimdhënës në Universitetin Islamik të Medinës Përktheu: Fidan Xhelili Përkufizimi i melaikeve gjuhësisht dhe zanafilla e emrit...

Read more

Besimi i Muslimanit Sunit (eBook)

26.04.2017 10:52 AM | No Comments

  Mobile Version  

Read more

Teuhidi Emrave

24.04.2017 11:41 AM | No Comments

Njësimi i Allahut me Emrat dhe Atributet e Tij   Kjo pjesë e Teuhidit është të njësuarit e Allahut me ato emra dhe atribute që Ai ka, dhe kjo përmban dy gjëra: E para: Pohimi; që të pohojmë të gjithë...

Read more

Teuhidi Uluhije

21.04.2017 11:25 AM | No Comments

ADHURIMI I NJE ZOTI TE VETEM NJESIMI I ALLAHUT NE ADHURIM     Teuhidi el Uluhije, apo siç i thuhet ndryshe edhe Teuhidi i adhurimit; vështruar nga dy këndvështrime; nëse do të vështronim nga të adresuarit e tij tek...

Read more

Cilat janë Bazat e Islamit

15.02.2017 11:22 AM | No Comments

Bazat e Islamit   Në hadithin e mirënjohur të Xhibrilit, të cilin e transmeton Umeri (Allahu qoftë i kënaqur me të!), thuhet: “Më pas vazhdoi: “Më trego çfarë është Islami?” Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!)...

Read more

Teuhidi Er Rububije

10.06.2016 12:49 PM | No Comments

ALLAHU ËSHTË KRIJUESI, ZOTËRUESI, MBAJTËSI I GJITHÇKAJE QË EKZISTON Nga libri “El Kaulu el Mufid ala Kitabi et Teuhid” Autor: Muhamed ibën Salih el Uthejmin –Allahu e mëshiroftë! Perktheu: Bledar Albani   Teuhidi er Rububije është të njësuarit e Allahut...

Read more

Nevruzi, festë pagane, jo-Islame

22.03.2016 10:06 PM | No Comments

NEVRUZI, FESTË PERSIANE PAGANE, JO-ISLAME   Dita e Nevruzit (21 Marsi) është festë kombëtare e popullit Iranian, dhe ajo është dita e parë e vitit Persian. Kjo ditë përkon me ditën e parë të kalendarit Persian – “Hixhri Djellor”,...

Read more

Sprova e Dexhalit – Shenjat e Medha te Kiametit

17.08.2015 2:14 PM | No Comments

Tema e dytë Sprova e Dexhalit nga Shenjat e Medha te Kiametit   Fjala “Dexhal” ka kuptimin mbulues i të vërtetës, pështjellues dhe ngatërrues, dhe Dexhali e ka marrë këtë emër sepse ai e mbulon të vërtetën me të...

Read more

Çfarë beson Muslimani

29.10.2013 11:31 AM | No Comments

BESIMI DHE BINDJA E MUSLIMANIT SUNNI SIPAS KURANIT TE SHENJTE, HADITHIT TE SAKTE PROFETIK DHE RRUGES SE TE PAREVE TANE TE MIRE Përgatiti Komisioni i kërkimeve shkencore dhe i vërtetimeve të trashëgimisë Islame. Qendra e Imam Albanit për studimet...

Read more

Disa nga vlerat dhe dobitë e Akides dhe Teuhidit

29.05.2013 6:02 PM | No Comments

  Shkroi: Dr. Muhamed ibn Musa Al Nasr Përktheu: Fidan Xhelili Jordani-Zarka- 2009   1. Vlera e diturisë është sipas vlerës së asaj që mësohet,e Allahu është më i vlefshmi që mësohet.Pra dituria e akidesë,tevhidit është dituria më e vlefshme...

Read more

Akidja e Selefëve dhe dijetarëve te Hadithit (9)

12.05.2013 12:31 AM | No Comments

Autor: Ismail iben Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani   Urrejtja e pasuesëve të bidatit dhe mosqëndrimi me ta Pasuesit e Hadithit i urrejnë bidatçinjtë, të cilët kanë shpikur në Fe gjëra që nuk janë prej saj, nuk i...

Read more

Akidja e Selefëve dhe dijetarëve te Hadithit (8)

12.05.2013 12:26 AM | No Comments

Autor: Ismail iben Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani   Besimi në Caktimin e Allahut dhe Përcaktimin e Tij, qoftë për të mirë apo për të keq Pasuesit e Sunetit dëshmojnë dhe besojnë se e mira dhe e keqja,...

Read more

Akidja e Selefëve dhe dijetarëve te Hadithit (7)

12.05.2013 12:23 AM | No Comments

  Autor: Ismail iben Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani Elementet përbërëse të Imanit Prej rrugës së pasuesëve të sunetit është se: Besimi është fjalë (pohimi i shehadetit), vepër (kryerja e kushteve të Islamit) dhe njohje (besim me zemër);...

Read more

Akidja e Selefëve dhe dijetarëve te Hadithit (6)

12.05.2013 12:21 AM | No Comments

Autor: Ismail iben Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani   Besimi në Ringjalljen dhe tmerret e Ditës së Kijametit Ithtarët e Fesë e të Sunetit besojnë në ringjalljen pas vdekjes, në Ditën e Kijametit dhe në çdo gjë me...

Read more

Akidja e Selefëve dhe dijetarëve te Hadithit (5)

12.05.2013 12:19 AM | No Comments

Autor: Ismail iben Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani   Cilësitë e Allahut të Lartësuar nuk i përngjajnë atyre të krijesave   Dijetari i Islamit thotë: Them: Përderisa njoftimi (Hadithi) i Zbritjes është i saktë nga i Dërguari i...

Read more

Akidja e Selefëve dhe dijetarëve te Hadithit (4)

12.05.2013 12:15 AM | No Comments

  Autor Ismail iben Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani Zbritja e Allahut të Lartëmadhëruar, Ardhja dhe Afrimi i Tij Dijetarët e Hadithit pohojnë se Allahu i Lartësuar zbret çdo natë në qiellin e dynjasë, pa e krahasuar Zbritjen...

Read more

Akidja e Selefëve dhe dijetarëve te Hadithit (3)

12.05.2013 12:13 AM | No Comments

Autor Ismail iben Abdurrahman es Sabuni Përktheu: Bledar Albani   Qëndrimi i Allahut mbi Arshin e Tij Dijetarët e Hadithit besojnë dhe dëshmojnë se Allahu i Madhëruar është mbi shtatë qiejt e Tij, mbi Arshin e Tij, siç e...

Read more

Akidja e Selefëve dhe dijetarëve te Hadithit (2)

12.05.2013 12:07 AM | No Comments

  Teksti i librit بسم الله الرحمن الرحيم O Zot! Lehtëso dhe ndihmo me Mirësinë dhe Mëshirën Tënde! Zinxhiri i transmetuesëve të librit Autori thotë: Na ka treguar kryegjykatësi i Damaskut, Nidhamudin Umer ibën Ibrahim ibën Muhamed Muflih es...

Read more

OBLIGUESHMERIA E BESIMIT NE MELAIKE

07.05.2013 12:19 PM | No Comments

  OBLIGUESHMERIA E BESIMIT NE MELAIKE Shkëputur nga libri “Bindjet e fraksioneve muslimane dhe feve të tjera rreth melaikeve të ndershme” Autor: Dr. Muhamed ibën Abdulvehab El Akil Mësimdhënës në Universitetin Islamik të Medinës Përktheu: Fidan Xhelili   Përkufizimi...

Read more

Tri Parimet Islame dhe Argumentet e Tyre

07.05.2013 12:10 PM | No Comments

  TRI PARIMET DHE ARGUMENTET E TYRE   Autor: Shejhul Islam, Muhamed bin Abdulvehab (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Xhabir Sheme Parathënie Falënderimet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar. Paqja dhe bekimet e Tij qofshin mbi të Dërguarin e fundit,...

Read more

Çdo të thotë “Akide”

26.04.2013 10:23 PM | No Comments

Akide Akide do të thotë bindje, të kesh bindje dhe besim në dicka, të lidhësh zemrën me bindje të plotë në dicka. Ndërsa Akidja e muslimanit është bindja dhe besimi i plotë në ato me të cilat Allahu ka...

Read more

Radio Kurani


Shejh Saud Shurejm


Kategoritë