TEUHIDI – NJESIMI I ALLAHUT

Teuhidi i Emrave dhe Atributeve te Allahut

April 28th, 2019|0 Comments

Teuhidi i Emrave dhe Atributeve te Allahut Shkëputur nga libri: "El Kaulu el Mufid ala Kitabi et Teuhid" Autor: Muhamed ibën Salih el Uthejmin –Allahu e mëshiroftë! Kjo pjesë e Teuhidit është të njësuarit e

TEUHIDI EL ULUHIJE

April 28th, 2019|0 Comments

TEUHIDI EL ULUHIJE NJESIMI I ALLAHUT NE ADHURIM Shkëputur nga libri: "El Kaulu el Mufid ala Kitabi et Teuhid" Autor: Muhamed ibën Salih el Uthejmin –Allahu e mëshiroftë! Teuhidi el Uluhije, apo siç i thuhet

TEUHIDI ER RUBUBIJE

April 28th, 2019|0 Comments

TEUHIDI ER RUBUBIJE ALLAHU ËSHTË KRIJUESI, ZOTËRUESI DHE MBAJTËSI I GJITHÇKAJE QË EKZISTON Shkëputur nga libri: "El Kaulu el Mufid ala Kitabi et Teuhid" Autor: Muhamed ibën Salih el Uthejmin –Allahu e mëshiroftë! Teuhidi er

SHTYLLAT E ISLAMIT

SHENJAT E MËDHA TË KIAMETIT (2)

October 17th, 2019|Comments Off on SHENJAT E MËDHA TË KIAMETIT (2)

SHENJAT E MËDHA TË KIAMETIT (2) Sprova e Dexhalit   Nga libri me titull SHENJAT E KIAMETIT Prof. Dr. Abdullah Sulejman El Gafili Profesor në Universitetin Islamik në Medinen e Ndritshme Sprova e Dexhalit Fjala

Pelegrinazhi – Haxhi

April 28th, 2019|0 Comments

Pelegrinazhi - Haxhi   Haxhi (vizita e shtëpisë së shenjtë) është një adhurim fiziko-material, të cilin Allahu i Madhëruar ia ka obliguar çdo njeriu një herë në jetë. Profeti (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin

Zekati

April 28th, 2019|0 Comments

Zekati   Zekati gjithmonë vjen i shoqëruar me namazin, si në ajetet kuranore ashtu dhe në hadithe. Allahu i Madhëruar thotë në Librin e Tij: "Dhe nëse ata pendohen, e falin namazin dhe e japin

SHTYLLAT E BESIMIT

SHENJAT E MËDHA TË KIAMETIT (1)

October 13th, 2019|Comments Off on SHENJAT E MËDHA TË KIAMETIT (1)

SHENJAT E MËDHA TË KIAMETIT (1) SHFAQJA E MEHDIUT Nga libri me titull SHENJAT E KIAMETIT Prof. Dr. Abdullah Sulejman El Gafili Profesor në Universitetin Islamik në Medinen e Ndritshme Parathënie Lavdërimi i takon vetëm

Besimi në caktimin e Allahut

April 28th, 2019|0 Comments

Besimi në caktimin e Allahut dhe përmbushjen e tij Muslimani beson në përcaktimin e Allahut dhe përmbushjen e atij përcaktimi, në Urtësinë dhe Dëshirën e Tij, dhe se asgjë në gjithësi, madje as veprat e

Besimi në Ditën e Gjykimit

April 28th, 2019|0 Comments

Besimi në Ditën e Gjykimit Muslimani beson se kjo jetë ka një orë të caktuar në të cilën ajo mbaron, dhe një ditë të fundit, pas së cilës nuk ka ditë tjetër. Pastaj vjen jeta

AKIDJA SELEFEVE

AKIDJA E SELEFEVE (9)

April 28th, 2019|0 Comments

AKIDJA E SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (9) Autor: Ismail iben Abdurrahman es Sabuni Urrejtja e pasuesëve të bidatit dhe mosqëndrimi me ta Pasuesit e Hadithit i urrejnë bidatçinjtë, të cilët kanë shpikur në Fe

AKIDJA E SELEFEVE (8)

April 28th, 2019|0 Comments

AKIDJA E SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (8) Autor: Ismail iben Abdurrahman es Sabuni Besimi në Caktimin e Allahut dhe Përcaktimin e Tij,  qoftë për të mirë apo për të keq Pasuesit e Sunetit dëshmojnë

AKIDJA E SELEFEVE (7)

April 28th, 2019|0 Comments

AKIDJA E SELEFEVE DHE DIJETAREVE TE HADITHIT (7) Autor: Ismail iben Abdurrahman es Sabuni Elementet përbërëse të Imanit Prej rrugës së pasuesëve të sunetit është se: Besimi është fjalë (pohimi i shehadetit), vepër (kryerja e

TEZKIJE – PASTRIMI I SHPIRTIT

PENDIMI I SINQERTË (10)

April 28th, 2019|0 Comments

Drejtimi i shpirtit në rregullat e PENDIMIT TE SINQERTE (10) Autor: Selim ibën Ijd el Hilali Kapitulli i pesëmbëdhjetë Pendimi i vrasësit me paramendim Dijetarët kanë mendime të ndryshme lidhur me faktin se a ekziston ndonjë

PENDIMI I SINQERTË (9)

April 28th, 2019|0 Comments

Drejtimi i shpirtit në rregullat e PENDIMIT TE SINQERTE (9) Autor: Selim ibën Ijd el Hilali Kapitulli i trembëdhjetë Pendimi i atij që shpif për të ndershmin dhe i atij që gënjen Pendimin e atij që

PENDIMI I SINQERTË (8)

April 28th, 2019|0 Comments

Drejtimi i shpirtit në rregullat e PENDIMIT TE SINQERTE (8) Autor: Selim ibën Ijd el Hilali   Kapitulli i njëmbëdhjetë Pendimi i atij i cili nuk ka mundësi t'a kthejë atë hak që ka shkelur  

Quran Radio

Quran Recitation by Sheikh Abu Bakr al-Shatiri
http://www.qurantranslations.net/radio/shatri/MediaPlayer.asx http://www.qurantranslations.net/radio/shatri/QuickTime.qtl http://www.qurantranslations.net/radio/shatri/RealPlayer.ram http://www.qurantranslations.net/radio/shatri/Winamp.pls

Postimet e Fundit

Categories

Këtu gjeni Këndin me

Pyetje-Përgjigje rreth Besimit

Kliko Këtu