Surja el Fatiha dhe el Bekare (eBook)

2020-07-11T23:43:22+04:00June 27th, 2020|Categories: Përkthimi Kuranit|

Surja el Fatiha dhe el Bekare - Përkthim me Komentim në Shqip (eBook)