Daily Archives: 27/04/2019

You are here:---27

April 2019

Kurani i Lartë

2019-06-19T13:01:58+04:00April 27th, 2019|Categories: Kuran, Kurani Famëlartë|

Kurani i Lartë Shkëputur nga libri "Minhaxhu el Muslim" Autor: Ebu Bekër el Xhezairi Përktheu: Bledar Albani Muslimani beson se Kurani i Shenjtë është Libri i Allahut të cilin ia ka shpallur krijesës së Tij më të mirë dhe Pejgamberit të Tij më të zgjedhur, të Dërguarit tonë, Muhamedit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin

“RRUGET E PAQES”

2019-04-27T23:50:54+04:00April 27th, 2019|Categories: Kuran|

"RRUGET E PAQES" Tefsiri i ajeteve 15-16 nga Surja "El Maide" Allahu i Madhëruar thotë: “Vërtet që ju ka ardhur nga Allahu Dritë dhe Libër i qartë. Me anë të tij Allahu udhëzon të gjithë ata të cilët kërkojnë Kënaqësinë e Tij drejt rrugëve të paqes dhe Ai i nxjerr ata nga errësira në dritë

Mehri – Dhurata e kurorës

2019-04-27T23:44:55+04:00April 27th, 2019|Categories: Familja|

Mehri - Dhurata e kurorës Shkëputur nga libri "Fikhu Suneh" Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani Feja islame i ka kushtuar rëndësi përkujdesjes ndaj gruas dhe respektimit të saj duke i dhënë të drejtën e posedimit të pasurisë. Në periudhën e injorancës paraislame gruas i janë mohuar të

Të drejtat reciproke të dy bashkëshortëve

2019-04-27T22:40:08+04:00April 27th, 2019|Categories: Familja|

Të drejtat reciproke të dy bashkëshortëve   Shkëputur nga libri “Minhaxhu el Muslim” Autor: Ebu Bekër Xhabir el Xhezairi Përktheu: Bledar Albani Muslimani i aprovon të drejtat reciproke ndërmjet dy bashkëshortëve, të cilat janë të drejtat e secilit prej tyre kundrejt tjetrit. Kjo sepse Allahu i Madhëruar thotë: “Edhe ato kanë të drejta të barabarta (me burrat)

KUJDESTARIA PËR FËMIJËT

2019-04-27T21:58:29+04:00April 27th, 2019|Categories: Familja|

KUJDESTARIA PËR FËMIJËT Shkëputur nga libri "Fikhu Suneh" Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani Kuptimi i kujdestarisë: Fjala Hadaneh (Kujdestari) është marrë prej fjalës “El- Hidane” që do të thotë pjesë e trupit nga poshtë sqetullës e deri tek fundi i brinjës së fundit.Merr kuptimin edhe të anëve të

SISTEMI FAMILJAR NË ISLAM

2019-05-14T19:47:51+04:00April 27th, 2019|Categories: Familja|

SISTEMI FAMILJAR NË ISLAM Autor: Muhamed ibën Ali el Xhami Përktheu: Unejs Shuajb Murati Recensoi: Dr. Bledar Albani Këtu do të gjeni: Qëllimet e martesës në Islam Kush e udhëheq institucionin familjar Përgjegjësia e gruas në familje Islami nuk i ka bërë padrejtësi gruas Gruaja gëzon të njëjtat të drejta civile si edhe burri Të drejtat fetare