Daily Archives: 09/04/2019

You are here:---9

April 2019

TEJEMUMI

2019-04-26T16:18:48+04:00April 9th, 2019|Categories: Fikh, Pastrimi|

TEJEMUMI   "Shkëputur nga libri "Fikhu Suneh Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani Përkufizim  Nga ana etimologjike tejemum do të thotë “qëllim, synim”. Në legjislacionin islam, ai i referohet “të synuarit apo të kërkuarit e dheut nga ana e njeriut për të fshirë me të fytyrën dhe duart, me qëllimin

Agjërimi i Profetit 7

2019-04-26T16:38:54+04:00April 9th, 2019|Categories: Agjërimi, Fikh|

(7) Agjërimi i Muhamedit (alejhi selam) në Ramazan   Autor: Selim el Hilali & Ali el Halebi Përktheu: Unejs Murati Recensoi: Bledar Albani 15. Gjërat që e prishin agjërimin Ekzistojnë disa gjëra të cilave agjëruesi duhet t'u largohet kur agjëron, e nëse i kryen ato gjatë ditës në Ramazan, agjërimi i tij konsiderohet i prishur