Daily Archives: 08/04/2019

You are here:---8

April 2019

Vajtja në banjë

2019-04-26T16:39:02+04:00April 8th, 2019|Categories: Fikh, Pastrimi|

Vajtja në banjë   "Shkëputur nga libri "Fikhu Suneh Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani Për atë që shkon në banjë ka disa rregulla: 1- Nuk është mirë që njeriu që shkon në banjë të ketë me vete ndonjë gjë në të cilën është i shkruar emri i

Agjërimi i Profetit 6

2019-04-26T16:39:10+04:00April 8th, 2019|Categories: Agjërimi, Fikh|

(6) Agjërimi i Muhamedit (alejhi selam) në Ramazan   Autor: Selim el Hilali & Ali el Halebi Përktheu: Unejs Murati Recensoi: Bledar Albani 14. Iftari 1. Kur bën iftar agjëruesi? Allahu i Lartësuar thotë: "pastaj plotësojeni agjërimin deri në mbrëmje" [El Bekare: 187]. Ndërsa i Dërguari i Allahut (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të!) e ka komentuar

Agjërimi i Profetit 5

2019-04-26T16:39:19+04:00April 8th, 2019|Categories: Agjërimi, Fikh|

(5) Agjërimi i Muhamedit (alejhi selam) në Ramazan   Autor: Selim el Hilali & Ali el Halebi Përktheu: Unejs Murati Recensoi: Bledar Albani 11. Çfarë gjërave duhet t'u largohet agjëruesi   Dije, o ti që të është dhënë mundësia për bindje ndaj Allahut të Madhëruar, se agjërues është ai i cili i ndal gjymtyrët nga