Daily Archives: 06/04/2019

You are here:---6

April 2019

Agjërimi i Profetit 3

2019-04-26T16:39:45+04:00April 6th, 2019|Categories: Agjërimi, Fikh|

 (3) Agjërimi i Muhamedit (alejhi selam) në Ramazan   Autor: Selim el Hilali & Ali el Halebi Përktheu: Unejs Murati Recensoi: Bledar Albani 6. Dispozitat e agjërimit   Dije, o ti musliman, o rob i Allahut – Allahu na dhëntë dije neve dhe juve-, se këtë shpërblim mashështor dhe mirësi të çmueshme, të cilin nuk

Dhikri që bëhet pas Namazit

2019-04-26T16:39:57+04:00April 6th, 2019|Categories: Fikh, Namazi|

Dhikri që bëhet pas Namazit Shkëputur nga libri "Fikhu Suneh" Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani Është sunet që personi që falet të përdorë një sërë fjalësh për përmendjen e Allahut dhe të bëjë lutje të cilat janë transmetuar nga Profeti (a.s.). Ndër transmetimet e shumta dallohen të

Agjërimi i Profetit 2

2019-04-26T16:40:36+04:00April 6th, 2019|Categories: Agjërimi, Fikh|

 (2) Agjërimi i Muhamedit (alejhi selam) në Ramazan   Autor: Selim el Hilali & Ali el Halebi Përktheu: Unejs Murati Recensoi: Bledar Albani 2. Vlera e muajit Ramazan   Muaji i Ramazanit është muaji i të mirave e bereqeteve të shumta, dhe Allahu i ka dhuruar atij vlera e dobi të shumta, siç do të