Daily Archives: 05/04/2019

You are here:---5

April 2019

Agjërimi i Profetit 1

2019-04-28T19:29:12+04:00April 5th, 2019|Categories: Agjërimi, Fikh|

Agjërimi i Muhamedit (alejhi selam) në Ramazan (1) Autor: Selim el Hilali & Ali el Halebi Përktheu: Unejs Murati Recensoi: Bledar Albani 1. Dobitë e agjërimit Në Librin Famëlartë të Allahut të Madhëruar kanë zbritur ajete të qarta dhe të patundshme, të cilat nxisin për agjërim me qëllim që të afrohesh tek Allahu i Lartësuar, si

Namazi i vitrit

2019-04-26T16:40:14+04:00April 5th, 2019|Categories: Fikh, Namazi|

Namazi i vitrit Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani Vlera dhe dispozita e Namazit të Vitrit Namazi i vitrit[1]është namazi që e ka praktikuar vetë Profeti (a.s.) dhe ka inkurajuar edhe të tjerët që ta praktikonin. Si i tillë, namazi i vitrit përfshihet